Üldinfo

Peetri Lasteaed avati 5. oktoobril 2009. aastal. Lasteaia eripäraks on tegutsemine koos põhikooliga.

2009. aastal oli Peetri lasteaias 6 rühma ning alates 2013. aastast on Peetri lasteaias 18 rühma. Peetri Lasteaed on lapsest lähtuvate põhimõtete ja ideede järgi töötav lasteaed. Õppimist suunavateks teguriteks on lapse enda aktiivsus, tegusus, elamuslikkus ja mäng. Toimub õppimine läbi positiivse eduelamuse, mis omakorda toimub läbi mängu. Oluline on mänguliseks tegevuseks luua soodsad tingimused, õppeprotsess kavandada nii, et tegevus oleks lapsele aktiivselt mõtestatud ja laps saaks tegevuses osaleda partneri rollis.

MISSIOON

Peetri Lasteaed-Põhikoolis loome kasvu- ja õpikeskkonna iseseisva ning loova inimese arenguks, märgates ja tunnustades igaühe pingutusi ja õpiedu.

VISIOON

Peetri Lasteaeda tulevad rõõmuga nii suured kui väikesed.

PÕHIVÄÄRTUSED

Loovus – julgustame katsetama ja proovima erinevaid võimalusi, suuname ise tegema valikuid ja leidma lahendusi, tegutseme rõõmuga. Oleme avatud uutele ja innovaatilistele ideedele

Hoolivus – märkame ja toetame abivajajat, arvestame teiste arvamusega, õpime koos tegutsema, tunneme ja austame oma rahva kultuuri. Meie majas on heasoovlik, üksteist arvestav, mõistev ja toetav õhkkond.

Koostöö – meie majas toimib hea koostöö laste, lastevanemate ja töötajate vahel

Ausus – oleme ausad oma tegudes, sõnades ja mõtetes, tunnistame oma eksimusi

Julgus – julgustame avaldama oma arvamust, julgeme iseseisvalt tegutseda, julgeme eksida ja abi küsida

Usaldus ja vastutustunne – peame kinni kokkulepetest, täidame endale võetud kohustused

Turvalisus – Peame oluliseks, et nii füüsiline, vaimne kui ka emotsionaalne keskkond oleks turvaline. Me mõistame, et kõigil on õigus võrdsele kohtlemisele ja oleme sallivad.