Üldinfo

Lasteaia lühikirjeldus

Peetri Lasteaed-Põhikooli kooli osa avati 1. septembril 2009.aastal. Lasteaia osa  avati kuu aega hiljem – 5. oktoobril 2009. aastal. Lasteaias tegutses 6 rühma, lasteaial on olnud ka filiaal – Assaku lasteaia 4 rühma. Filiaaliga koos tegutsesime 4 õppeaastat, olles 10. rühmaline lasteaed. Peetri Lasteaia juurdeehitus avati 1. septembril 2013. aastal. Assaku Lasteaed hakkas tegutsema eraldiseisvana ja meie lasteaed kasvas 18. rühmaliseks majaks. Oleme Eesti kõige suurem lasteaed, kus ühes hoones tegutsevad 18. lasteaia rühma ja 9. klassiline põhikool. Meie lasteaias käivad lapsed vanuses 2-7 aastat.

Meie asutus asub Peetri aleviku südames, aadressil Pargi tee 6, Rae vald, Harjumaa, 75312. Peetri Lasteaed on munitsipaalasutus, mis kuulub Rae vallavalitsusele. Lasteaed on avatud 07.00 -18.00.

Rühmad töötavad kahe õpetaja süsteemi järgi: lapse arengut toetavad kaks õpetajat ja õpetaja abi. Üheaegselt on tööl üks õpetaja ja õpetaja abi. Õppe -ja kasvatustööd kavandades ja juhtides, hindavad õpetajad loomingulist vabadust: õpetajal on vabadus valida erinevate metoodikate ja tööviiside vahel. Lastele võimaldatakse aktiivset tegutsemist, katsetamist ja ise läbi kogemist. Peetri Lasteaia õpetajad ei kasuta õppetegevustes valmis töövihikuid, tööraamatuid ja töölehti. Lisaks teistele metoodikatele on haridusprogramm „Liider minus endas“ leidnud koha meie õppetöös. Õppe -ja kasvatustöö toimub eesti keeles.

Tegutsemine ühes hoones koos kooliga, on loonud hea pinnase koostööks kooli personali ja õpilastega. Samuti on meil hea koostöö Peetri raamatukoguga.

Lasteaial on kaks suurt õueala. A-tiiva õuealal mängivad 6-e rühma lapsed ja B-tiiva õuealal mängivad 12-ne rühma lapsed. Õuealad on varustatud kaasaegsete atraktsioonidega. Lisaks on mänguväljakul õuepaviljon ja madalseiklusrada.

Peetri lasteaed on liitunud e-lasteaia keskkonnaga ELIIS.

ELIIS (e-lasteaed) on infosüsteem, mis pakub lasteaedadele innovaatilisi ning digitaalseid lahendusi õppetöö mugavamaks korraldamiseks.

ELIIS on turvaline infosüsteem, mis on kooskõlastatud ka andmekaitse inspektsiooniga.

Lapsevanematele võimaldab ELIIS mugavalt kaasa rääkida rühma tegemistes, olla kursis oma lapse ning lasteaia tegemistega, vaadata pilte sündmustest ja olla otsekontakstis õpetajatega.

ELIIS infosüsteem on peamiseks kirjalikuks suhtluskanaliks lasteaia ja pere vahel ning lasteaed eeldab, et perest vähemalt üks lapsevanem on liitunud  ELIISiga.

Eliisis on lapsevanemal juurdepääs järgnevale infole:

 • Rühma nädala-, kuu- või projektiplaanid
 • Rühma päevakirjeldused
 • Lapse puudumisest teatab lapsevanem ELIISI kaudu hiljemalt lapse puudumise päeva hommikul kell 9:00
 • Eripedagoogide poolne lapse individuaalne tagaside
 • Koolivalmiduskaardid
 • Toimuvate ürituste kohta info ELIISi kalendris
 • Teadete lugemine ja sõnumite saatmine õpetajale, õppejuhtidele, rühma üldistesse kirjaloenditesse
 • Galerii rühma tegevustest

Kuidas ELIISi kasutada?

Esmalt tuleb eliis.eu lehel registreerida ennast lapsevanemana kasutajaks.

Lapse andmete nägemiseks tuleb peale ELIISi sisenemist valida vasakust menüüst “Taotlused” ja “Lisa uus taotlus”. Seejärel täitke väljad andmetega ning esitage taotlus. Kui lasteaed on esitatud taotlussoovi kinnitanud, hakkate nägema oma lapse ja lasteaiaga seotud informatsiooni.  Kui Teil on ELIISis mitu last, siis üleval paremas nurgas “logi välja” nupu kõrval on oranž nupp, mille abil on võimalik last vahetada.

ELIIS mobiilirakendus on mõeldud kasutamiseks lapsevanemale. Rakendus võimaldab saada informatsiooni kiiremini ja mugavamalt.

ELIIS äppi on võimalik alla laadida nii App Store kui ka Google Play kaudu.

 

Lasteaia eripärad:

 • Tegutsemine ühes hoones koos kooliga, on loonud hea pinnase koostööks kooli personali ja õpilastega. Samuti on meil hea koostöö Peetri raamatukoguga.
 • Rühmad töötavad kahe õpetaja süsteemi järgi: lapse arengut toetavad kaks õpetajat ja õpetaja abi. Üheaegselt on tööl üks õpetaja ja õpetaja abi.
 • Õppe -ja kasvatustööd kavandades ja juhtides, hindavad õpetajad loomingulist vabadust: õpetajal on vabadus valida erinevate metoodikate ja tööviiside vahel. Peetri Lasteaia õpetajad ei kasuta õppetegevustes valmis töövihikuid, tööraamatuid ja töölehti. Töölehtede täitmise asemel võimaldavad õpetajad lastele aktiivset tegutsemist, katsetamist ja ise läbi kogemist.
 • Õppe -ja kasvatustöö läbiviimisel peetakse oluliseks õppimist läbi mängu ning et tegevused oleksid lõimitud. Tähtsal kohal on Johannes Käisi üldõpetuse põhimõtted.
 • Õpetajad rakendavad erinevaid aktiivõppemeetodeid: õuesõpe, projektõpe, avastusõpe.
 • Õpetajad on leidnud oma töö mitmekesistamiseks haridusprogrammid: Samm-sammult, Hea algus, Kiusamisest vaba lasteaed. Kõige uuem ja väljakutseid pakkuvam haridusprogramm, mida Peetri Lasteaias rakendatakse vanemates rühmades on Liider minus endas (7 Harjumust).
 • Peetri Lasteaia laul – muusikaõpetajate eestvedamisel ja rühmaõpetajaid kaasates sündis meie lasteaia laul.

MISSIOON

Peetri Lasteaed-Põhikoolis loome kasvu- ja õpikeskkonna iseseisva ning loova inimese arenguks, märgates ja tunnustades igaühe pingutusi ja õpiedu.

VISIOON

Peetri Lasteaeda tulevad rõõmuga nii suured kui väikesed.

PÕHIVÄÄRTUSED

Loovus – julgustame katsetama ja proovima erinevaid võimalusi, suuname ise tegema valikuid ja leidma lahendusi, tegutseme rõõmuga. Oleme avatud uutele ja innovaatilistele ideedele

Hoolivus – märkame ja toetame abivajajat, arvestame teiste arvamusega, õpime koos tegutsema, tunneme ja austame oma rahva kultuuri. Meie majas on heasoovlik, üksteist arvestav, mõistev ja toetav õhkkond.

Koostöö – meie majas toimib hea koostöö laste, lastevanemate ja töötajate vahel

Ausus – oleme ausad oma tegudes, sõnades ja mõtetes, tunnistame oma eksimusi

Julgus – julgustame avaldama oma arvamust, julgeme iseseisvalt tegutseda, julgeme eksida ja abi küsida

Usaldus ja vastutustunne – peame kinni kokkulepetest, täidame endale võetud kohustused

Turvalisus – Peame oluliseks, et nii füüsiline, vaimne kui ka emotsionaalne keskkond oleks turvaline. Me mõistame, et kõigil on õigus võrdsele kohtlemisele ja oleme sallivad.