Sotsiaalpedagoog

Peetri Lasteaias tegeleb sotsiaalpedagoog 3-7. aastaste lastega, kes vajavad individuaalset lähenemist ja tähelepanu. Töö üldeesmärgiks on laste igakülgse arengu toetamine ning võimalike sügavamate ning teiseste probleemide ennetamine koostöös rühmaõpetajatega ja lapsevanematega.

Sotsiaalpedagoogi tegevuse eesmärgid on:

  •         lasteaialaste arengu toetamine;
  •         lapse arengu suunamine eesmärgiga soodustada psüühiliste protsesside  ja isiksuse  arengut eakohase normi suunas;
  •         lapse suhtlemis- ja koostööoskuste arendamine erinevate tegevuste kaudu;
  •         lapse enesekindluse ja enesehinnangu tõstmine ning emotsionaalse intelligentsus arendamine.

Sotsiaalpedagoog kavandab, koordineerib, teostab ning analüüsib sotsiaalpedagoogilist tegevust lasteaias, tehes aktiivset koostööd lapsevanematega  ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teisi lasteasutuseväliseid spetsialiste. Lisaks nõustab lapsevanemaid lapse sotsiaalsete pädevuste teemal.

Sotsiaalsete oskuste all mõistetakse lapse oskusi teistega suhelda, tajuda nii iseennast kui ka partnereid, võtta omaks ühiskonnas üldtunnustatud tavasid ning lähtuda eetilistest tõekspidamistest. Laste sotsiaalsete oskuste toetamine on lapse arengu seisukohalt väga oluline. Küsimuste tekkimisel pöörduge tugispetsialisti poole. Koostöös leiame lahenduse lapse toetamiseks ja arendustöö tegemiseks sobival viisil.

Meie sotsiaalpedagoog on Kadri Laanepuu, e-post: kadri.laanepuu@peetri.edu.ee