2022-2024 projekt

Projektõpe (PBL) ja  Liider minus endas (LME) –
​lõimitud õpe lasteaias ja koolis

 

Õpirände projekti eesmärkideks on:

  • Projekt- ja õuesõppe rakendamine ainetundides.
  • Koostöö ja meeskonnatöö tõhustamine:
  • Programmi “Liider minus endas” tõhusam rakendamine.
  • Digitehnoloogia kasutamine ja digitaalse sisu loomine.
  • ​Võõrkeelsete keskkondada kasutamine õppetöös ja rahvusvahelistes võrgustikes osalemine, inglise keele parendamine ja rakendamine.

Õpirände projektiga taotleti 30 õpirännet: 19 kursustel osalemist,  9 töövarjuks minekut ja 2 õpilaste rühmaviisilist õpirännet.
Õpirände projekti rahastab Euroopa Liit  ja toetust saadi kogu projektile.

Projekti kaudu soovitakse:
1) uute kogemuste kaudu laiendada rahvusvahelist koostööd.
2) tõhustada koostööd lasteaia ja kooli vahel, võimaldada partnerkoolide külastusi, koos ja üksteiselt õppimist, sise-ja väliskoolitustel ning koostööprojektides osalemist, õpetajate toetamine õpetamismeetodite kasutamisel ning loovuse tähtsustamine õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel, parendada programmi “Liider minus endas” lõimimist ja rakendamist igapäevatöösse.
3) parendada  projekt- ja õuesõppe rakendamist, digitaalse sisu loomist.
4) keeleõppe võimaldamist kasutades erinevaid tegevusi rikastavaid õppemeetodeid.

Projekti tegevuste kirjeldused:
1)Õpilaste rühmaviisilise õpiränne, mille kaudu soovitakse õpilasesinduse liikmetele tutvustada LME programmi läbiviimist ja rakendamist partnerkoolides ning võimaldada partnerkooli õuesõppe- või projektõppetundides osalemist.
Õpilastel võimaldatakse saada praktilisi kogemusi, nad osalevad partnerkooli õppetundides, õpivad partnerkoolide kogemustest, vahetavad oma teadmisi partnerkooli õpilastega, saavad uusi ideid, mida oma koolis kasutavad.
2)Töövarjuks mineku puhul soovitakse teha koostööd teiste koolide õpetajatega, pakkuda oma kooli õpetajatele võimalust külastada teisest riigist pärit kolleegide tunde ja jälgida nende igapäevast tööd, õppida nende kogemustest ning koostöös oma organisatsiooni haridustöötajatega proovida siduda neid teadmisi projekti koolitustelt saadud materjalidega.
Töötajatel võimaldatakse saada praktilisi kogemusi,  nad saavad võrrelda õpetamismeetodeid teiste Euroopa riikidega, vahetada oma teadmisi teiste riikide kolleegidega ja saada uusi ideid, mis toetavad organisatsiooni eesmärki ja vajadusi.
3) Koolituste abil soovitakse toetada kooli töötajate professionaalset arengut, tõsta motivatsiooni ja rakendada elukestva õppe põhimõtet pakkudes enesetäiendamise võimalust rahvusvahelisel koolitusel, kus käsitletakse projekt- ja õuesõppe meetodeid, keskkonnasõbralikkust, digitaalse sisu loomist, võõrkeele õpet.
Koolitustel omandatud teadmisi ja saadud õppemeetodeid kasutatakse erinevate õppeainete ning erineva tasemega õpilaste õpetamisel ja lõimingute loomisel.
Õpetajad oskavad siduda saadud teadmisi praktikasse ja luua erinevatelt koolitustelt saadud teadmistest terviku, mis tulenevad organisatsiooni vajadustest.
Õpetajad tutvustavad omandatud teadmisi kolleegidele ja on valmis ise looma uusi õppematerjale, tundides kasutatakse omandatud õpetamismeetodeid, viiakse läbi koostööpäevi
Sarnastel koolitustel osalejad täiendavad teineteist, loovad materjalidest terviku, mida on võimalik organisatsioonis rakendada ja tehakse rohkem koostööd lasteaia ja kooli vahel.

Toetatud õpiränded

Õpilaste rühmaviisiline õpiränne – 2 õpilast ja 1 saatja
Töövarjutamine Hollandis – 6 haridustöötajat: 3 õpetajat erinevatest kooliastmetest ja kooli huvijuht, arendusjuht, direktor või õppejuht.
Töövarjutamine Hispaanias – 3 haridustöötajat
Smart Teachers Play More! Combine academic subjects and language learning with play and movement games to optimise learning. Experience authentic Iceland with Icelandic course providers in Reykjavík. (Island) – 4 osaleja (2 LA, 2PK)
2 Week Course: Intensive English, and Information and Communication Technologies (ICT) Iirimaa – 2 õpetajat
Innovative teaching methods for teachers, school and adult education staff (Hispaania) – 3 õpetajat (1 LA, 2PK)
Project-Based Learning (PBL) in the Classroom: Setup, Integration and Reflection/PBL Project Based Learning to improve the management of the class (Itaalia)- 4 õpetajat (2LA, 2PK)
Interactive ICT-based, web and digital tools for an effective blended, flipped and cooperative learning (Malta) – 3 õpetajat (1LA, 2PK)
​Environmental Education and outdoor education in non-formal settings (Küpros) – 3 osalejat (1LA, 2PK)