Olen ettevõtlik 2011

Ettevõtlikkuspäedevus tähendab suutlikkust ideid luua ja neid ellu viia, kasutades omandatud teadmisi ja oskusi erinevates elu- ja tegevusvaldkondades; näha probleeme ja neis peituvaid võimalusi; seada eesmärke ja neid ellu viia.

Peetri kool osaleb Haapsalu kolledźi poolt korraldataval konkursil “Olen ettevõtlik 2011”, mille eesmärgiks on õpetajate kaasabil luua õppematerjalid ettevõtlikkuspädevuse kujundamiseks põhikooli II ja III kooliastmes.

Peetri kooli projekti teema on “Vesi”. Projekt kestab läbi II kooliastme. Eesmärgiks keskkonnateadlikkuse ja säästva eluviisi propageerimine, õppimine ja vastutuse võtmine läbi tegevuste õpilaste ideid rakendades. Kasutatakse aktiivõppemeetodeid, kogemuslikku õpet ja ainete lõimimist. Kaasatakse erinevate eluvaldkondade spetsialiste.

4. klass – alateema “Ülemiste järv”
5. klass – alateema “Ülemiste veepuhastusjaam”
6. klass – alateema “Paljassaare reoveepuhastusjaam”