Robootika ja virtuaalreaalsuse komplektid õppevahenditena

Meede: Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – IT õppevahendid

Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekt ” Robootika ja virtuaalreaalsuse komplektid õppevahenditena”.

Taotluse registreerimisnumber: 2014-2020.1.03.22-0492

Meede: 2014-2020.1.3 Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt
Taotlusvoor: 1.3.1 ATV1 Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – IT-vahendid – 15.08.2022-03.10.2022
Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.1.3.1 Uuendusliku e-õppevara arendamine üld- ja kutsehariduses. E-hindamisvahendite arendustegevus ja kasutuselevõtt. Uuenduslike õppevaralahenduste soetamine ja ühiskasutuse korraldamine

Projekti eesmärgid:
Õpilastes huvi tekitamine teadussaavutuste, loodusteaduste ja STEAM´i vastu.
Digioskuste arendamine ja õppe toetamine IT õppevahendite kaudu.

Valdkonnad, milles õppevahendeid kasutatakse:
keel ja kirjandus (alushariduses keel ja kõne)
matemaatika
sotsiaalained (alushariduses mina ja keskkond)
kunstiained (alushariduses kunst ja muusika)

Projekti tulemused:
– Toetatakse digioskuste arendamist uute IT õppevahendite kaudu.
– Robootika- ja programmeerimisvahendid Root RT1, Matatalab Pro set ja Intelino Nutirong  eelkooli, I ja II kooliastme jaoks.
– ClassVR Premium komplektid koos ClassVR portaali kasutamise litsensiga  I-III kooliastmele.
– Tunnikavade loomine.

Õpilased:

  • tutvuvad robootika- ja programmeeritavate seadmetega Root RT1, Intelino Nutirong, Matatalab Pro set ning liitreaalsuse (AR) ja virtuaalreaalsuse (VR) võimalustega. Saavad teada, kuidas seadmeid programmeerida.
  • õpivad programmeerimist läbi mängulise ning käelise tegevuse.
  • õpivad kasutama IT õppevahendiga seotud veebikeskkondi ja äppe, loovad lihtsamaid programmeerimise plokke.
  • kasutavad ClassVR lahendust maailma avastamiseks, loovad lihtsamaid liitreaalsuse ja virtuaalreaalsuse lugusid.
  • õpivad kasutama keskkondi CoSpaces ja Thinglink, mis võimaldavad  programmeeritud ja loodud materjale peaseadmetesse laadida.
  • oskavad püstitada probleeme ja leida sobivaid lahendusstrateegiaid.
  • kasutavad digiseadmeid eesmärgipäraselt, oskavad digivahendeid  õpiülesannetes kasutada.
  • teevad omavahelist koostööd ja arvestavad üksteisega.

Töötoad õpetajatele
Esialgu toimus projekti tutvustamine kooli ja lasteaia õpetajatele ning seejärel toimusid soetatud vahendite töötoad õpetajatele. Töötubasid viisid läbi Robomiku ja Insplay koolitajad ning mõlemad firmad saatsid koolile ka eesikeelseid õppematerjale.
Projekti tutvustus õpetajatele.

VR prillide koolitus, kooltiaja  Andres Sirel.

Matatalab Pro Set roboti  ja iRobot RT1 Root tahvliroboti koolitus lasteaias, koolitaja Rauno Unt.
    
      

SEADMETE KASUTAMINE AINETUNDIDES

Õpilased kasutasid seadmeid erinevates ainetundides. Eesti keele tunnis kasutati Matatalab robotit ja nutirongi  liikumisteekondade loomiseks ja seejärel lugude jutustamiseks. Matatalab robotit kasutati matemaatikatunnis jkujundite joonistamiseks, kella õppimiseks, matemaatiliste mõistete tundmiseks. Kunstitunnis kasutati roboteid erinevate kujundite joonistamiseks.
iRobot RT1 Root tahvlirobotit kasutati matemaatikatunnis kujundite joonistamiseks, probleemülesannete lahendamiseks.
Matatalab ja iRobot RT1 Root robotiga katsetati luua erinevaid muusikalisi lühilugusid ning prooviti neid  roboti liikumisega seostada.
Nutirongi liikumiseks kasutati värvikoode, äppi ja Scratchi.
Virtuaalreaalsuse prille kasutati valikainetes, ajaloos virtuaaltuuride tegemisel ja ajalooliste objektide vaatamiseks ning loodusõpetuses päikesesüsteemiga tutvumisel.
VR prillide jaoks kasutati ClassVR portaalis olevaid tunnikavasid, 7. klassi õpilased katsetasid portaalis CoSpaces luua virtuaaltuure ja tutvustasid loodud materjali kaasõpilastele. Nooremate klasside õpilastel oli võimalik loodud virtuaaltuure vaadelda ja õigsust analüüsida. Kunstitunnis kasutati virtuaalreaalsust ajalooliste ehitiste analüüsimiseks ja vaatlemiseks, tutvuti arhidektuuriga. Inglise keele tundides külastati Austraaliat ja vaadeldi seal elavaid loomi ning õpilased said kirjeldada nähtut.
Seadmeid kasutasid ka väikeklasside õpilased. Põhiliselt kasutati nutirongi ja VRprille.
Mõned õpilased, kes õppisid kasutama  CoSpaces portaali, soovivad keskkonda ja VR prille kasutada oma loovtöö tegemisel.

Mõned näited õpilaste koostatud virtuaaltuuridest
Virtuaaltuuride tegemiseks kasutati keskkondi GoSpaces (https://cospaces.io/edu/), instantstreetview (https://www.instantstreetview.com/) ja arvutisse allalaetud programmi Street View Download 360 (https://svd360.istreetview.com/).
TALLINN – https://edu.cospaces.io/YXV-PWD
ROOMA  – https://edu.cospaces.io/BEZ-BNV
Virtuaaltuuri saab jälgida nutiseadmes, arvutis ja VR prillidega
Koolis saab kasutada Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud projekt ” Robootika ja virtuaalreaalsuse komplektid õppevahenditena” kaudu soetatud virtuaalreaalsuse prille.
Õpilased soovivad tehtud tööd täiendada ning esitada järgmisel aastal loovtööna.
VR prillidega ja GoSpaces portaali kasutamisega seotud töö “Virtual tours in European capitals ” esitati üritusele Maker Faire Rome Call for Schools!

Õpilaste tegevused tundides
VR prillide kasutamine erinevates tundides
     

Matatalab robotite kasutamine  tundides
  

iRobot RT1 Root tahvliroboti kasutamine ainetundides
 

Nutirongi kasutamine ainetundides

Seadmete kasutamine lasteaias
 

MATALAB KOMPLEKT