SA Innove projekt

Peetri Lasteaed-Põhikooli projekt “Üldpädevuste lõiming õppeprotsessis” Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastamiseks

Projekti eesmärk ja tulemused. Üldpädevuste teadlik ja eesmärgipärane lõimine õppeprotsessi.Õppeprotsessi juhtimisel ja õpikeskkonna kujundamisel arendatakse lisaks ainepädevustele ka üldpädevusi ning antakse tagasisidet õpilaste arengule ka pädevuste aspektist.
Projekti eesmärgiks on koostöise koolikultuuri edendamine.

Projekti tulemuste jätkusuutlikkus. Projekti tulemused on rakendatavad igapäevases õppetöös. Areneb koostöine kultuur, mida saab rakendada ükskõik millise muutuse juhtimisel. Õpetajalt õpetajale koolituste kaudu saab pärast kaasatud kogu kollektiiv.
Lisaks ainealastele oskustele kõikide üldpädevuste arendamine toetab õpilase toimetulekut elus ja heaks kodanikuks kasvamisel. Üldhariduse ülesandeks on toetada õppijate motivatsiooni elukestvas õppes osalemiseks ning tagada pädevused, oskused ja teadmised, et olla tulevikus aktiivne kodanik, asjalik töötaja ja hea inimene.