Eesmärk

Kooli missioon
Peetri Lasteaed- Põhikoolis loome kasvu- ja õpikeskkonna iseseisva ning loova inimese arenguks, märgates ja tunnustades igaühe pingutusi ja õpiedu.

Kooli visioon
Peetri kooli õpilane on õnnelik, ennast tundev ja motiveeritud õppija.

Väärtused koolis

  • Loovus – julgustame katsetama ja proovima erinevaid võimalusi, suuname ise tegema valikuid ja leidma lahendusi, tegutseme rõõmuga. Oleme avatud uutele ja innovaatilistele ideedele.
  • Hoolivus – märkame ja toetame abivajajat, arvestame teiste arvamusega, õpime koos tegutsema, tunneme ja austame oma rahva kultuuri. Meie majas on heasoovlik, üksteist arvestav, mõistev ja toetav õhkkond. Näitame seda välja igapäevase viisaka käitumisega.
  • Koostöö – meie majas toimib hea koostöö laste, lastevanemate ja töötajate vahel.
  • Ausus – oleme ausad oma tegudes, sõnades ja mõtetes, tunnistame oma eksimusi.
  • Julgus – julgustame avaldama oma arvamust, julgeme iseseisvalt tegutseda, julgeme eksida ja abi küsida.
  • Usaldus ja vastutustunne – peame kinni kokkulepetest, täidame endale võetud kohustused.
  • Turvalisus – peame oluliseks, et nii füüsiline, vaimne kui ka emotsionaalne keskkond oleks turvaline. Me mõistame, et kõigil on õigus võrdsele kohtlemisele ja oleme sallivad.