Õppemetoodikad

Peetri Lasteaia rühmades on õpetajatel võimalik lähtuda keskkonna loomisel ja tegevuste planeerimisel ning teostamisel erinevatest õppemetoodikatest.

Laste õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel kasutatakse erinevaid metoodikaid ning tööviise:

  •   Mängu kaudu õppimine – mäng on lapse põhitegevus ja toetab isiksuse terviklikku arengut, aitab väärtustada humaanseid ja demokraatlikke suhteid
  •   Tegevused on lõimitud – õppeprotsess on rajatud erinevate valdkondade teadmisi lõimivatele tegevustele, mis omakorda seostatakse nädala teemade abil
  •   J. Käisi üldõpetuse põhimõtet – õppe- ja kasvutustöö läbiviimisel kasutatakse üldõpetuse põhimõtet, koduloolisuse printsiipi, kus õpetatav on seotud kodukoha, ümbritseva looduse, lapse elu ja ümbritseva keskkonnaga
  • Liider minus endas (7 harjumust) – Programmi peamised põhimõtted on lihtsad: elus oluliste põhiväärtuste arendamine, vastutuse võtmine ja kandmine, iseenese tugevuste ning nõrkuste tundmine ning head suhted ja koostöö kaaslastega. Liidriks olemist me tavaliselt lastega ei seosta. Olla liider ei tähenda seda, et peab püüdlema kõrgete või hästimakstud ametite poole, küll aga aitab see üha kiiremini muutuvas maailmas ükskõik mis elualal hästi hakkama saada.
  •  Projekti „Kiusamisest vaba lasteaed“ põhimõtteid, mis on ennetava iseloomuga ja üles ehitatud sotsiaalsete käitumismudelite harjutamisele ning mille eesmärk on tugevdada lastevahelist ühtsustunnet. Käitumismudelite omaks võtmisega kujuneb lastel välja hea ja püsiv käitumiskultuur.
  • Samm-sammult õppeprogramm, mille eesmärgiks on toetada laste sotsiaalsete oskuste arengut õpetades neile empaatiat, tunnetega toimetulekut ja probleemide lahendamise olulisi samme. Tegemist on ennetusprogrammiga, mida rakendatakse tervele lastegrupile, mitte ainult kindlale sihtrühmale.
  • Õuesõpet ja avastuslikku õpet