Õppekava

ÕPPEKAVA ÜLDOSA

Lähtudes riiklikust õppekavast, on õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ning lasteasutuse koostöös.

Üldeesmärgist tulenevalt on Peetri Lasteaia eesmärgid:

 • lapsed on loovad ja julged oma ideede avaldamisel
 • lapsed on sotsiaalselt küpsed ja nad tulevad toime igapäevaelus
 • laste arengut toetab lasteasutuse personali ja lastevanemate koostöö

Pedagoogid on laste arengu suunajad ning arengut toetava keskkonna loojad.

Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest. Last kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ning tehtut analüüsima.

Tulenevalt riiklikust õppekavast peab lasteaed oluliseks järgmist:

 • lapse individuaalsust
 • lapse sotsialiseerumist
 • lapse loovust
 • lapse tervise hoidmist
 • mängu kaudu õppimist
 • lapsele turvatunde ja eduelamuste tagamist
 • üldõpetusliku tööviisi rakendamist
 • kodu ja lasteasutuse koostööd