Lasteaiatasu

Lasteaiatasu

Lasteaiatasu koosneb kohatasust ja toidutasust.

Kohatasu

Alates 1. jaanuarist 2024 on lasteaia kohatasu 123,00 € kuus.
Alus Rae Vallavolikogu 01.09.2023 määruse nr. 42 redaktsioon.

§ 3. Soodustused kohatasu maksmisel
(1) Kui ühest perest käib kaks või enam last lasteasutuses või mõnes Rae Vallavalitsusega (edaspidi
vallavalitsus) lepingu sõlminud eralasteaias või -lastehoius, siis on pere teise lapse kohatasu suurus 50%
käesoleva määruse §-s 2 nimetatud määrast ning kolmanda lapse eest lapsevanem kohatasu ei maksa.
(2) Kui peres on neli või enam last või puudega laps, siis on kohatasu suurus 25% käesoleva määruse § 2
nimetatud määrast.
(3) Lõigetes 1 ja 2 nimetatud soodustuste saamiseks kuni 31.07.2023.a esitab lapsevanem vallavalitsusele
taotluse. Alates 01.08.2023.a rakenduvad soodustused automaatselt välja arvatud, kui peres on puudega laps,
millisel juhul on soodustuse saamise aluseks lapsevanema taotlus. Taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.
(4) Vähekindlustatud lapsevanem(ad), eestkostja või hooldaja, kelle perekonna eelneva kolme kuu
netosissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 2-kordne riiklikult kehtestatud toimetulekupiir, võivad
taotleda soodustust kohatasu maksmisel.
(5) Lõikes 4 nimetatud soodustuse saamiseks tuleb esitada põhjendatud taotlus vallavalitsusele. Taotluse vormi
kinnitab vallavalitsus.
(6) Soodustuse suuruse ja perioodi otsustab vallavalitsus Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks
sotsiaaltoetuste taotluste menetlemise komisjoni ettepanekul. Taotluse rahuldamisel hakkab soodustus kehtima
otsusele järgnevast kuust.
(7) ) Kohatasu soodustuste rakendamiseks peab üks lapsevanem ja laps(ed) elama Eesti rahvastikuregistri
andmetel Rae vallas samal aadressil.
(8) Andmed kohatasu suurusest on lapsevanematele nähtavad e-keskkonnas

Toidutasu

Alates 1. septembrist 2023 on lapse toidupäeva maksumus 2,50 €. Toidupäev koosneb hommiku- ja lõunasöögist ning õhtuootest.