Õppekava

Õppe- ja kasvatustegevuste eesmärgid

Lähtudes riiklikust õppekavast, on õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärk lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ning lasteasutuse koostöös.

Üldeesmärgist tulenevalt on Peetri Lasteaia eesmärgid:

 • lapsed on loovad ja julged oma ideede avaldamisel
 • lapsed on sotsiaalselt küpsed ja nad tulevad toime igapäevaelus
 • laste arengut toetab lasteasutuse personali ja lastevanemate koostöö

Õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted

Õppe- ja kasvatuskorralduse põhimõtted tulenevad õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkidest ning on kasvatava ja arendava tegevuse aluseks. Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel ja läbiviimisel arvestatakse laste eripära: võimeid, keelelist ja kultuurilist tausta, vanust, sugu, terviseseisundit jms.

Pedagoogid on laste arengu suunajad ning arengut toetava keskkonna loojad.

Laps on õppe- ja kasvatustegevuses aktiivne osaleja ning tunneb rõõmu tegutsemisest. Last kaasatakse tegevuste kavandamisse, suunatakse tegema valikuid ning tehtut analüüsima.

Tulenevalt riiklikust õppekavast peab lasteaed oluliseks järgmist:

 • lapse individuaalsust
 • lapse sotsialiseerumist
 • lapse loovust
 • lapse tervise hoidmist
 • mängu kaudu õppimist
 • lapsele turvatunde ja eduelamuste tagamist
 • üldõpetusliku tööviisi rakendamist
 • kodu ja lasteasutuse koostööd

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine

Õppe-ja kasvatustegevus seostatakse kodukoha inimeste, looduse ja asutustega. Õppetegevused juhinduvad kuu teemadest, millega seotakse kõigi valdkondade õppesisu ja tegevused. Tegevuse valikul arvestatakse nii üldoskuste kui ka valdkondade õppe-ja kasvatustegevuse eesmärke, eri valdkondade sisu ja tegevuste lõimimist, tegevusteks vajalikke vahendeid ning pedagoogide, personali ja lastevanemate kaasamist. Nädala jooksul kasutatakse kõiki tegevusvaldkondi- ja liike integreeritult.

Tegevusvaldkonnad: mina ja keskkond; keel ja kõne; matemaatika; kunstitegevused; muusika; liikumine.

Tegevusliigid: vaatlemine/uurimine; kuulamine/kõnelemine; võrdlemine/arvutamine; lugemine/kirjutamine; kunstitegevused; muusikalised tegevused; liikumistegevused.

Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine on paindlik ja võimaldab pedagoogil teha vajadusel muudatusi. Õppe- ja kasvatustegevus viiakse läbi esteetilises ja turvalises ning üksi ja ühistegevusi võimaldavas keskkonnas.

Ajaliselt on ära määratud muusika- ja liikumistegevuste algused. Teisi õppetegevusi alustab õpetaja vastavalt oma rühma päevakavale. Rühmas vabal ajal tegutsedes on lapsel võimalik teha erinevaid valikud.