Professions around us

Projekt oli suunatud 4.-7. klassi õpilastele. Töökeeleks oli inglise keel.  Projektiga alustati märtsis 2020 ja meie  koolist tegelesid selle projektiga 4.a klassi õpilased. 

Projekt keskendus õpilaste sotsiaalsetele oskustele, oma huvide ja võimete tundmaõppimisele ning arendamisele. Projekti kaudu õpilased tutvusid erinevate elukutsetega ja õppisid tundma, kuidas need on seotud inimeste individuaalsete vajaduste ja huvidega.

Projekti eesmärgid:

 • õpilaste õpioskuste kujundamine,
 • empaatiavõime ning suhtlemis- ja enesekontrollioskuse arendamine, 
 • väljendusoskuse parendamine  nii emakeeles kui ka võõrkeeles, 
 • digikeskkondade sihtpärane kasutamine,
 • õpitud teadmiste kasutamine erinevates olukordades.

Projekti abil arendati järgmisi pädevusi:

 1. Väärtuspädevust – oskus tajuda ja väärtustada oma sidet teiste inimestega, väärtustada loovust ja arendada ilumeelt.
 2. Õpipädevust – võime omandada õppimiseks vajalikku teavet, analüüsida enda teadmisi ja oskusi.
 3. Suhtlemisoskust – oskus ennast selgelt ja asjakohaselt väljendada, erinevat tüüpi tekste kirjutada

Projekti tegevused:

 1. Projekti tegevuste arutelu partnerkoolide õpetajatega.
 2. Erinevate ametite kohta piltide joonistamine, pildil oleva elukutse kohta küsimuste ja/või selgitavate lauste lisamine.
 3. Joonistuste ja selgituste põhjal õige elukutse määramine partnerkooli õpilaste poolt. 
 4. Elukutsete kohta küsimustike koostamine, küsimustele vastamine ja kokkuvõtete tegemine ning tulemuste analüüsimine.
 5. Samaaegselt partnerkooli õpilastega veebipõhise interneti ohutuse teemalise mängu mängimine.
 6. Veebikohtumistel osalemine.
 7. Ühise e-raamatu koostamine, mis sisaldab õpilaste joonistusi, pildil kujutletud elukutse nimetust ja selle ameti kohta selgitavaid lauseid.
 8. Valitud elukutsete kohta koomiksite, plakatite ja mõistekaartide tegemine. 
 9. Lemmikameti valimine, materjalide lisamine etwinningu twinspace lehele ja projektile tagasiside andmine.

Toimus kaks veebikohtumine projekti partneritega. Esimesel kohtumisel mängiti ühisel kahoot keskkonnas loodud interneti turvalisuse mängu ja teisel veebikohtumisel mängiti keskkonnas  wordwall.net loodud mängu elukutsete kohta ning katsetati  rühmatööna teha ühisjoonistus eelnevalt loositud elukutsete põhjal kasutades keskkonda aggio.io. Ühisjoonistamine tundus põnev ja ol õpilaste jaoks uus. 

 

Projekti materjalid:

Joonistused – https://twinspace.etwinning.net/111685/pages/page/930239

Plakatid – https://padlet.com/signereidla/pe7ybpfqodzyb4jh

Koomiksid – https://twinspace.etwinning.net/111685/pages/page/950424

E-raamat – https://www.storyjumper.com/book/read/79877885/profession

Küsimustikud – ei ole avalikud

Mõistekaardid – ei ole avalikud

Veebikohtumised toimusid  keskkonnas Zoom.

 

Mõned õpilaste tehtud koomiksid

 

 

E-raamat embed kood:
Book titled 'profession'Read this book made on StoryJumper