2017/2018

20UNIVERSAL LANGUAGE: MATH

Projekt: https://twinspace.etwinning.net/51807/home

Projektis osalevad 5.a ja 5. e klassi õpilased

Projekti partnerid: Moldova, Türgi, Poola, Serbia, Eesti

ABOUT THE PROJECT

According to the researches of the United Nations, almost 8000 languages are used in the world. The most important feature of our globalizing world is to widen interactions among people about the economic, cultural and political fields, without any boundaries. Is there any common language used by 7 billion people?

Yes, there is. Math is the common language all over the world. When you expect the linear equation solution from a student in every corner of the world, they will use the same symbols and finally they’ll give you the same answer. Although the things that distinguish us from each other, for example our races, colors, beliefs, geographies are different, we all do the counting, addition, subtraction etc. in the same way, we have the same calculations.

Mathematics conveys lots of information from books with accurate and short descriptions. It makes a trip from uncertainty to the certainty.

Since human existence on the earth, mathematics which is the common language of the unive.

AIMS

To prove to our students that mathematics is a universal language, with a variety of visuals, videos and tools.
To ensure that our students understand that mathematics is a discipline created by systematic definitions.
To ensure that students use the correct terminology and language to explain and share mathematical ideas in a logical way.
To develop a positive attitude towards mathematics, to increase self-confidence and to create intellectual curiosity.
To understand the historical development of mathematics and its role in the development of human thinking, to gain the power of researching, producing and using information.

Projekti kirjeldus:

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni uuringute kohaselt kasutatakse maailmas peaaegu 8000 keelt. Meie globaliseeruvas maailmas on kõige olulisem omadus laiendada inimestevahelist suhtlust majanduse, kultuuri ja poliitika valdkondades. . Kas 7 miljardit inimest kasutab ühist keelt?

Jah nii on.  Matemaatilin keel  on kogu maailmas ühine.. Kui ootate lineaarvõrrandi lahendust õpilaselt igas maailma nurgas, siis kasutavad nad samu sümboleid ja lõpuks annavad ülesandele sama vastuse. Kuigi on asju, mis meid üksteisest eristavad, näiteks meie võistlused, veendumused jne, aga meil on meil samad arvutused.

Matemaatika annab täpsete ja lühikeste kirjeldustega palju teavet ning matemaatiline keel on kõikide jaoks ühine.

Projekti eesmärgid:

Õpilastele  tuleb tõestada, et matemaatika keel on universaalne ja  mitmekesine.

Õpilased mõistavad, et matemaatika on süstemaatiline ja järjepidev.

Õpilased  kasutavad matemaatiliste ideede selgitamiseks ja jagamiseks õiget terminoloogiat ja keelt.

Arendada positiivset suhtumist matemaatika vastu, suurendada enesekindlust ja luua intellektuaalset uudishimu.

Mõista  matemaatika ajaloolist arengut ja selle rolli inimeste mõtlemise arengus, omandada võime tuurida, koostada ja kasutada informatsiooni.

 

Join Me on a VR Expedition!

Projekti partnerid: Norra, Eesti

Projekt: https://twinspace.etwinning.net/45713/pages/page/288068

PROJEKTI KIRJELDUS

Selles eTwinningu projektis kasutavad õpilased virtuaalreaalsuse tehnoloogiat, et uurida oma ja teiste riikide erinevaid kohti. Norra ja Eesti õpilased teevad koostööd inglise keeles.

 

EESMÄRGID

Koostöö

Oluliste IKT-oskuste arendamine

Inglise keele interaktsioon õpilastega, kes õpivad inglise keelt teise keelena

Euroopa kultuuri erinevate aspektide uurimine.

Euroopa õpilaste, kelle inglise keel ei ole esimene keel, vastastikune mõju ja neil puudub põhiline ja looduslik suhtlus keeles.

Uute tehnoloogiate kasutamine (360 kaamera, VR prillid)

 

 

AR/VR Estonia

Projekti partnerid: Eesti

Projekt: https://twinspace.etwinning.net/45977/pages/page/337316

 

PROJEKTI KIRJELDUS

Projekt on suunatud Eesti 100 juubeli kingituseks ning projekti raames valmib liitreaalsusel ning virtuaalreaalsusel põhinev 360′ ülevaade Eesti loodusest ning kultuurist (Põhja-Eesti, Lääne-Eesti).

EESMÄRGID

Saavutatavad pädevused:
koostöösokus, meedia (sisuloome), autoriõigused, kaasaegsete tehnoloogiate rakendamine, sügavamad teadmised eesti loodusest ja kultuurist, digipädevused, filmikunsti alused jne.