Erasmus+ õpiränded ja koostööprojektid

Erasmus+

Erasmus+ on Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm 2021–2027

Programmi võimalusi saavad kasutada lasteaiad, koolid, kutsekoolid, kõrgkoolid, noortevaldkonnas tegutsevad organisatsioonid, solidaarsusvaldkonnas tegutsevad organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, koolitusettevõtted, katusorganisatsioonid, erialaliidud, MTÜ-d, muuseumid, raamatukogud, vabahariduskoolid jne.
Võimalused avanevad õppijatele, õpetajatele, õppejõududele, noortele, noorsootöötajatele, koolitajatele, koolijuhtidele, tugipersonalile, karjäärinõustajatele, haridusametnikele jne.
Erasmus+ programm ei piirdu ainult Euroopa või eurooplastega – mitmed tegevused on avatud kogu maailma õpihimulistele inimestele.
Võrreldes 2014–2020 programmiperioodiga on Erasmus+ 2021–2027 programmi eelarve oluliselt kasvanud. Uue progammiperioodi eelarve on 26,2 miljardit eurot.
Erasmus+ programm seob haridus-, koolitus- ja noorteprogramme ning poliitilisi lahendusi. Uuel programmiperioodil on fookuses kaasamine ja mitmekesisus; rohemõtlemine ja kliimaeesmärgid, digitaalne pööre ning osalemine demokraatlikus protsessis.

Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm 2014–2020

Programmiga avanevad võimalused õppejõududele, üliõpilastele, õpetajatele, täiskasvanukoolitajatele ja teistele haridustöötajatele, kutseõppeasutuste õppuritele, vabatahtlikele jne. Erasmus+ programm ei piirdu ainult Euroopa või eurooplastega – mitmed tegevused on avatud kogu maailma õpihimulistele inimestele.
Erasmus+ hõlmab endas koostööprogramme „Elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“, Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid ning juurde liideti spordiprogramm.
Hariduse ja koolituse valdkonnas täidetakse programmi eesmärke järgmiste meetmetega:
a) Õpiränne (Key Action 1)
b) Strateegiline koostöö (Key Action 2)
c) Poliitikate kujundamine (Key Action 3)

 

 

Erasmus+ õpiränded

2021–2027

Erasmus+ õpiränne pakub õppimisvõimalusi ja toetab rahvusvahelist koostööd. Õpiränne peab olema seotud saatva asutuse arengukava eesmärkidega.

Õpirändel osalejal on hea võimalus end täiendada ja õppida rahvusvahelises keskkonnas. Uued tutvused ja saadud kontaktid võimaldavad luua  uusi koostööprojekte, millest on kasu kogu asutusel.

Õpirändel osalemine toob  kaasa uusi metoodikaid ja oskusi, mis toetavad kogu asutuse arengut.

Õpiränne võimaldab

 • minna välisriiki vastuvõtvasse organisatsiooni töövarjuks.
 • saada kogemusi välisriigis õpetades.
 • osaleda kursustel ja koolitustel. Euroopa Komisjon on välja töötanud kursuste ja koolituste kvaliteedistandardi.
 • kõiki füüsilisi õpirändeid saab kombineerida virtuaalsete tegevustega.

Õpirändele saavad minna

 • õpetajad
 • koolijuhid
 • teised üldhariduse valdkonnas töötavad spetsialistid – abiõpetajad, eripedagoogid, õppenõustajad, psühholoogid, hariduskorraldajad.
 • Osalejad, kes peavad olema saatva organisatsiooni töötajad või tegema sellega regulaarselt koostööd, aidates ellu viia organisatsiooni põhitegevusi. Saatev asutus peab suutma vajaduse korral tõendada õpirändel osaleja seotust organisatsiooniga.

Üldhariduse õpirändeprojektidega on võimalik minna õppima või õpetama kõikidesse Euroopa Liidu liikmes- ja majanduspiirkonna riikidesse ning mõnda kandidaatriiki.

Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Põhja-Makedoonia Vabariik, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Serbia,  Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi, Türgi, Ungari.

Õpirände projektist kaetakse

 • õpirände ettevalmistuse kulud.
 • reisikulud õpirände sihtriiki ja tagasi sõitmiseks.
 • kulud, mis on seotud sihtriigis elamisega.
 • kursustel ja koolitustel osalemise korral ka kursusetasud.

Rohkem infot: https://eeagentuur.ee/opirandurile/uldharidustootajate-opiranne/

Projekti veebileht: http://profareng.weebly.com/

 

 

 

 

Erasmus+ õpiränded

2014–2020

Erasmus+ programmi Euroopa-sisene õpiränne Erasmus+ on Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm, mis pakub rahvusvahelise koostöö ja õpirände võimalusi nii üliõpilastele, õppejõududele, kõrgkoolide töötajatele kui ka kooliõpilastele, õpetajatele, kutseõppeasutuste õppuritele, vabatahtlikele jne. Paljud tegevused, sh Euroopa-sisene õpiränne kõrghariduses, on kättesaadavad programmi riikidele (kõik Euroopa Liidu riigid, lisaks Island, Norra, Liechtenstein, Türgi, Põhja-Makedoonia Vabariik ja Serbia), kuid on ka neid, milles saavad osaleda riigid üle maailma. Euroopa-sisene üldhariduse valdkonna õpirändeprojektides toetatakse kolme liiki tegevusi haridustöötajatele:

 • praktiline õppimiskogemus töövarjuna, jälgides sihtriigi vastuvõtvas organisatsioonis vastava kolleegi igapäevatööd;
 • haridustöötajate professionaalset arengut toetav koolitus – osalemine täienduskoolituskursusel, koolitusüritusel, konverentsil;
 • õpetamine vastuvõtvas koolis. Õpiränded peavad olema seotud kooli pikemaajalise arengukava või strateegiaga ja toetama kooli vajadusi.

Iga õpirände tegevuste kestus on 2 päeva kuni 2 kuud, millele lisanduvad maksimaalselt 2 reisipäeva. Õpirändes saavad osaleda vaid taotleva kooli töötajad, konsortsiumina esitatud taotluse puhul kõigi konsortsiumisse kuuluvate organisatsioonide töötajad. 

Võimalik on taotleda reisi-, korraldus-, elamiskulude toetust, kursusetasu ja erivajadusega seotud lisatoetust 

Toetuste määrad: http://haridus.archimedes.ee/sites/default/files/Erasmuspluss/2020-Haridust%C3%B6%C3%B6tajate%20%C3%B5pir%C3%A4nde%20%C3%BChikuhinnad.pdf

Rohkem infot: http://haridus.archimedes.ee/opiranne

Projekti veebileht: http://profareng.weebly.com/