Interactive ICT-based, web and digital tools for an effective blended, flipped and cooperative learning 

Interaktiivsete IKT-põhiste, veebi- ja digitehnoloogiliste vahendite tutvustamine ümberpööratud klassiruumi ja koostööõppeks.

Suvel 2023 toimus Maltal õpetajatele haridusliku innovatsiooni koostööprojekt, kus tutvustati ja katsetati uusi interaktiivseid õppevahendeid ning jagati parimaid praktikaid kaasaegseks õppeprotsessiks.

Esimesel päeval tutvuti projektis osalevate koolidega, nende seniste digitehnoloogiliste vahendite kasutamise võimalustega, arutati koostööle suunatud õppetegevuse põhimõtteid nii tavapärases kui ümberpööratud klassiruumis.  Osalejatel oli võimalus tutvuda erinevate Euroopariikide haridussüsteemiga ning vestelda kolleegidega üle Euroopa. 

Järgnevatel päevadel toimusid põnevad töötoad, mis keskendusid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste vahendite kasutamisele hariduses ja ümberpööratud klassiruumis. Osalejad said praktilisi teadmisi ja tutvusid uute veebi- ja digitehnoloogiliste vahenditega, mida saab rakendada koostöö arendamiseks igapäevases õppeprotsessis. Osalejad täiustasid oma digioskusi, õppides erinevate tööriistade, tarkvara ja programmide kasutamist ning said ideid, kuidas IKT abil suurendada õpilaste motivatsiooni, ettevõtlikkust ja õpitahet.

Projekti eesmärk oli edendada koostöist õpikeskkonda kasutades IKT, veebi- ja digitehnoloogilisi vahendeid. Osalejad said  katsetada erinevate rakenduste hinnangute andmise ja hindamise võimalusi ning kavandada tunniprojekte. Hindamisel arvestati osalejate õpitulemuste saavutamist erinevate demonstratsioonide, oskuste kasutamise, enesehindamise, reflektsiooni ja tagasiside kaudu. 

Koostööprojekt oli inspireeriv ja praktiline. Julgustas õpetajaid rohkem igapäevases õppeprotsessis kasutama erinevaid innovaatilisi õppemeetodeid ja digivahendeid mitmekesise ning kaasahaarava õpikeskkonna loomiseks. Samuti edendama rahvusvahelist koostööd haridusvaldkonnas.

http://profareng.weebly.com/interactive-ict-based-web-and-digital-tools-for-an-effective-blended-flipped-and-cooperative-learning—malta.html