2021-2023 projekt

Kultuuridevaheline haridus ja integratsioon

Õpirände projekti eesmärkideks on:

1) Haridusliku erivajadustega (andekad, õpiraskused, muukeelsed) laste  toetamise tõhustamine kasutades  partnerkoolide kogemusi.

Õpirändeprojektis olevatel koolitustel ja töövarjus osaleja saab võimaluse tutvuda parimate praktikatega, saada uusi kogemusi ja teadmisi õpetamismeetodite kohta, mida HEV (andekad, õpiraskused, muukeelsed) õpilaste korral tõhusalt rakendada.

2) Kujundada igapäevaelus kaasavaid ja kultuuridevahelisi hoiakuid läbivate õppekavade ja positiivsete tegevuste kaudu.

Osalejad töötavad  välja ja rakendavad konkreetseid materjale erinevates õppeainetes, kus nad  kasutavad sotsiaalseid ja kultuuridevahelisi pädevusi ning õpetavad õpilastele  oma ainet aktiivselt, kaasavalt ja loovalt.

3) Rahvusvahelise koostöö tugevdamine ja toetamine, uute koostööpartnerite leidmine, võrgustiku väljatöötamine ja arendamine.

Projekti abil suureneb erinevate huvipoolte koostöö, areneb õpetajate loovus,  paraneb õpetajate erialane keeleoskus ja digitaalne kirjaoskus

 

Õpirände projektiga taotletakse 13 õpirännet: 10 kursustel osalemist ja 3 töövarjuks minekut (kahe kooli külastamine)

Õpirände projekti rahastab Euroopa Liit  ja toetust saadi kogu projektile

 

Kursused läbinud õpetajad omandavad innovaatilisi õpetamismeetodeid, oskavad  tõhustada tööd HEV sh muukeelsete õpilastega, õpetajad tutvustavad omandatud teadmisi kolleegidele ja on valmis ise looma uusi õppematerjale, oskavad siduda saadud teadmisi praktikasse ja luua erinevatelt koolitustelt saadud teadmistest terviku, mis tulenevad organisatsiooni vajadustest. Omandatud oskused võimaldavad osalejatel integreerida traditsioonilisi õppemeetodeid uuenduslike materjalidega, teha klassiruumis õpilased kaasatumaks ja kasutada ainetevahelist lõimingut.

Töövarjuna osalemine annab õpetajale praktilise kogemuse, aitab saada kontakte,  jälgida vastuvõtvas organisatsioonis oleva kolleegi igapäevatööd ja vaadelda erineva taustaga õpilaste kaasamist õppetöösse, saada ideid ja jagada oma kogemusi partnerkooli õpetajatele.

 

Õpirände projekti käigus suureneb erinevate huvipoolte koostöö ja suhtlemisoskus,  paraneb õpetajate toimetulek erinevates situatsioonides. Õpirände tulemusel omavad õpetajad valmisolekut kasutada saadud  õppemeetodeid, uusi kogemusi ja teadmisi õppetöös. 

Õpperändes omandatud pädevusi ja kogemusi tutvustatakse õpetajatele koolisisestel koolitustel, mis aitavad saavutada õpirände eesmärke ja täita organisatsiooni vajadusi. Luuakse töörühm, kes arendab edasi õpirändel saadud teadmisi.

Kohalikule kogukonnale levitatakse projekti tulemusi vallalehe, projekti blogi/kodulehe ja kooli veebilehe kaudu. Oluline on saadud teadmiste, partnerriikide haridussüsteemide, kultuuriliste väärtuste ja  õppemeetodite levitamine ning erineva taustaga õpilaste kaasamine.

Õpirände projektis osaleja edendab  igapäevaelus kaasavaid ja kultuuridevahelisi hoiakuid läbi õppekavade ja  tegevuste,   rakendab praktilisi õppemeetodeid  harjutustes, aruteludes, meeskonnatöös ja rollimängudes.

 

Õpetajad osalevad järgmistel koolitustel:

 

Toetatud osalejadKursuse pealkiriLühiselgitus
6Töövarjutamine Türgi kahes koolisPraktika vahetamine, muukeelsete õpilaste tunnitegevustesse kaasamise vaatlemine, uute rahvusvaheliste koostööprojektide loomine (eTwinning, .partnerkoolide õpetajate vastuvõtmine.
2Multicultural and Intercultural EducationTeadmiste  saamine kultuuridevahelise ja sisserände strateegiate ja hariduse rakendamise osas, panustamine loodud õpetajate võrgustikule, mis kogu Euroopas inspireerib uusi ideid, õpetamismeetodeid ja probleemide lahendamist.
3Integrating Minority, Migrant and Refugee Pupils in SchoolsTeoreetilise tausta omandamine vähemuste, sisserändajate ja pagulaste integreerimise kohta koolidesse ning praktiliste  juhiste saamine tegevuste integreerimiseks ja programmide rakendamiseks õppekava ja koolielu valdkondades. 
3Learning outside, Living together, Learning together, working together, Special focus on cooperative outdoor learningPõhirõhk on aktiivsel õppimisel mitmekesises õppurite grupis õppetegevuste ja õppevõtete rakendamise kaudu. Kursusel osaleja keskendub eelkõige välistegevustele, jätkab pärast koolitust saadud meetodite ja materjalide jagamist, arendamist ja arutamist.
2Intercultural EducationKaasaegsetel andmetel põhinevate sekkumisprogrammide ennetamisele  ja rakendamisele ning nõustamismeetodite keskendumine.

Kogu projekti vältel korraldatakse kolleegidele õppepäevi, saadud teadmisi rakendatakse õppetundides. Toimub projekti tulemuste ja mõju hindamine, projekti levitatamine kooli kodulehel, projekti blogis, valla lehes. Projekti lõpus on  kokkuvõte ja tegevuste analüüs.

 

Juhtkond hindab õpiväljundite saavutust  koostöövestlustel osaleja eneseanalüüsi põhjal, kolleegidelt saadakse tagasisidet tunnivaatlustest ja sisekoolitustest, projekti meeskond annab tagasiside, kuidas õppija õpiväljundid on saavutatud.