Teaching STEM for primary/secondary school teachers

27.09 – 1.10. 2021 osalesid õpetajad ivi ja Signe Hispaanias, Tenerifel kursusel “Teaching STEM for primary/secondary school teachers”

Kursustel õpetati erinevaid lähenemisi STEM-ile, et tekitada suurimat huvi loodusteaduste ja matemaatika vastu.
Kursus koosnes dünaamilistest harjutustest ja mängudest, rühmades tehtavatest katsetest, väitlustest ja refleksioonidest. Nende praktiliste tegevuste abil näidati aktiivset ja osaluspõhist metoodikat loodusteaduste õpetamiseks.
Kursus oli erakordselt praktiline, koos osalus- ja dünaamiliste tegevustega, mille käigus viidi  läbi eksperimente.

 

Kursuse eesmärgid:

  • Loodusteaduste õpetamise erinevatele stiilide näitlikustamine.
  • Suurendada teadlikkust matemaatika ja loodusteaduste populariseerimiseks ja õpimotivatsiooni tõstmiseks.
  • Mõista teaduslikku meetodit ja selle eeliseid.
  • Õppida rakendama teaduslikku meetodit igapäevases mõtlemises.
  • Omandada aktiivseid metoodilisi vahendeid, mis soodustavad õpilaste osalemist, koostööd ja motivatsiooni.
  • Õppida lihtsaid katseid, mida saab kohandada alghariduse õppekavaga.
  • Saada teadmisi selle kohta, kuidas teha loodusteaduslikke katseid, et anda õpilastele rohkem autonoomiat ja uurimisvõimet.
  • Mõelda teabe otsimisel kriitilise mõtlemise ja autonoomse lähenemise harimise tähtsusele.
  • Õppida, kuidas edendada positiivset rühmadünaamikat ja julgustada kollektiivset õppimist.

Kursuse ajal toimunud tegevused:
JÄÄMURDMINE – tutvumine (paaristöö), jaguvustunnused
PABERIST LENNUKID – rühmatööna etteantud vahenditest lennukite tegemine ning valmistööde esitlemine.
VÄRVI SEGUNEMINE – hüpoteeside püstitamine, katsete tegemine, püstitatud  hüpoteeside tõestamine, tulemuste kirjeldamine.

 

 

 

PINDPINEVUSE katsetamine
METAFOORIDE tõestamine.
UURIMUSLIK ÕPE – Ülesanne, rühmatöö, esitlus, selgituste andmine.
– Etteantud ülesande tõestamine/põhjendamine
– Teaduskongress. Vale väite tõestamine.
– Matemaatika probleemülesannete lahendamine.

LUGUDE JUTUSTAMINE – õpetaja jutustab loo, õpilased jutustavad lugusid (individuaalne töö, rühmatöö, kogemuste jagamine, kokkuvõtete tegemine).
   – Etteantud teemal jutu rääkimine
GRIOT – jutuvestja (kasutab väljamõeldud keelt) GROMELO – tõlkija
Griotid olid muistses Aafrikas jutuvestjad ja meelelahutajad.

–  PENDULUM
Võnkumise õpetamine lugude jutustamise kaudu (pendli liikumine)

ELEKTROMAGNETISM
– Magnet ja  geomeetrilised kujundid
– Demonstratsioonid
– Energia edastamine läbi inimkeha (Energy Stick)
–  Plasma lambi kasutamine
–  Heli edastamine läbi traadi
– Magnetitega mängimine. Kuidas teha kindlaks põhja- ja lõunapoolusi? Õpilased võiksid nendega mängida.
– Erinevad metallid. Erinevast materjalist joonlauad ja magnet, magneti liikumine joonlaual.
– Esimene elektrikitarr. Pilli tegemiseks on kasutatud isoleeri ja pesulõksu.
– Heli edastamine.
– Kõlarist mikrofoni tegemine.
–  Praktiline ülesanne
– Muusikaline ülesanne. Toimub muusika ja teaduse ühendamine. Ette on antud video ja ülesandeks on leida muusika, mis sobiks antud videoga.

          

    

  

   

        

TAIME KASVAMINE
1) Video vaatamine (https://www.youtube.com/watch?v=w77zPAtVTuI)
2) Millised küsimused tekivad video vaatamisel? (nt Miks see kasvab? Mis kasvab? Kas vajab mulda? Miks kasvab üles? …)
3) Katsetamist vajavad hüpoteeside (Kuidas taim teab, et ta kasvab üles ja mida on selleks vaja? valgust, maagiat, mulda, vett, raskusjõudu)
4) Katsete tegemine
5) Analüüs

KEEMILISTE REAKTSIOONIDE DEMONSTRATSIOONID

PÄIKESE LOOJANG JA TÄHTEDE VAATLUS
  

Difraktsioonklaasid  ja elus paberloomad

  

Koolituse lõpetamine:

 

 

 

 

 

 

 

Rohkem infot: http://profareng.weebly.com/teaching-stem-for-primarysecondary-school-teachers—hispaania.html