2020-2023 aasta projekti ja koolituste tutvustamine kolleegidele. Tegevused õpilastega.

Erasmus+ projekti “Õppimise tõhustamine kaasates erinevaid meetodeid ning õpetajate enesearengut” tutvustati õpetajatele töökoosolekutel ja sisekoolitustel. Tutvustati projekti eesmärke, kõiki  tegevusi, koolitusi ja õpiväljundeid.

Kõikidel Peetri kooli õpetajatel oli võimalik õpirännetel osaleda. Peale projekti tutvustust said soovijad oma osalemissoovist projekti meeskonnale  teada anda.

COVID-19 tingitud probleemide tõttu  said õpetajad aktiivsemalt õpirändel osalema hakata alles  2022 aasta kevadest.
Kursustel osalenud õpetajad viisid kolleegidele läbi  sisekoolitusi koos praktiliste juhistega. Õpetajad jagasid saadud teadmisi ja motiveerisid kolleege õpirännetel osalema. Projekti tutvustati kooli hoolekogus.
Õpirändelt saadud uute partneritega loodi inglise keele õppimiseks eTwinningu projekt “Ruum 267”,  kuhu kaastati projektis osalenud õpetajaid.  Projekt saavutas kvaliteedimärgi. eTwinningu projekti ja selle tegevusi tutvustati töökoosolekutel kolleegidele.

Erasmus+ projektis “Õppimise tõhustamine kaasates erinevaid meetodeid ning õpetajate enesearengut” osalenud õpetajad on saadud õppematerjale kasutanud oma ainetundides ning klassijuhatajatundides. Õpirännetelt saadi uusi tutvusi, kellega koostööd jätkatakse.

Projektis “Õppimise tõhustamine kaasates erinevaid meetodeid ning õpetajate enesearengut” olevate õpirännete  täpsemad kirjeldused lisati projekti kodulehele (http://profareng.weebly.com/2020-2023-otildeppimise-totildehustamine-kaasates-erinevaid-meetodeid-ning-otildepetajate-enesearengut.htmlhttp://profareng.weebly.com/2021-2023.html), kooli veebilehele  ja lühidalt kirjeldati projekti  valla lehes.

Projektis osalejad on andnud tagasisidet kursuse korraldajatele ja projekti aruannete keskkonnas, oma tööst ja projekti mõjust koolile tehti kokkuvõtteid, mida jagati kolleegidele.
Õpetajad viisid kolleegidele läbi sisekoolitusi, saadud teadmisi kasutati ainetundides, toimusid erinevad teemapäevad (õuesõppepäev, veepäev) ja  loodi keskkonna teemalisi videoklippe.

Projekti tutvustused õpetajatele
Peale rahastuse saamist tutvustati projekti õpetajatele.
Erasmus+ projekte tutvustas kooli haridustehnoloog ja kooli Erasmus+ projektide koordinaator koos Pärnu Koidula Gümnaasiumi haridustehnoloogiga  festivali IduEdu 2023 töötoas “eTwinning ja Erasmus+ käsikäes:rahvuvahelisest veebipõhisest koostööst õpirändeni”


Foto:erakogu

Sisekoolitused õpetajatele.
Koolitustel ja töövarjutamisel osalenud õpetajad jagasid oma teadmisi kolleegidele sisekoolituste kaudu. Kuna projekti pikendati COVID-19 tingitud probleemide tõttu ja pärast mõnda õpirännet toimusid veebitunnid, siis mõnda õpirännet tutvustati kolleegidele veebi vahendusel.

           

Mõned praktilised tegevused.

 

 

Mõned tegevused õpilastega

Koolitustelt saadud õppematerjale ja metoodikat kasutati 5. klasside Õuesõppe päeval ja 3. klassi Veepäeval.

       

 


Prügi ja keskonnateemaliste animaklippide loomine.
Õpilased kasutasid video või  animaklippide tegemisel juhised ja programme, mida koolitustel osalenud õpetajad õpilastele jagasid.

3. klassi õpilastele toimus veepäev, kus kasutati koolitustel saadud teadmisi.

Valminud videod: