Projekti ja koolituste tutvustamine kolleegidele. Ühistegevused õpilastega

Erasmus+ projekti “Kaasaegsete õppemeetodite ja digitehnoloogiliste vahendite rakendamine õppeprotsessis” tutvustati õpetajatele töökoosolekutel ja sisekoolitustel. Tutvustati projekti eesmärke, kõiki  tegevusi, koolitusi ja õpiväljundeid. 

Kõikidel Peetri kooli õpetajatel oli võimalik kursustel osaleda. Peale projekti tutvustust said soovijad oma osalemissoovist projekti meeskonnale  teada anda. Kui ühele õpirände kohale oli  soovijaid rohkem, siis tuli esitada motivatsioonikiri.

COVID-19 tingitud probleemide tõttu õpiränded mõneks ajaks peatati. Õpetajad said aktiivsemalt õpirändel osalema hakata alles  2021 aasta kevadest. 2021 aasta sügisel tutvustati õpetajatele uuesti Erasmus+ projekti ning kursustel osalenud õpetajad viisid kolleegidele läbi nii reaalseid kui ka virtuaalseid sisekoolitusi koos praktiliste tegevustega. Projekti tutvustati kooli hoolekogus. 

Õpilastega loodi eTwinningu projekte ja 2022 aasta kevadel toimus 5. klasside õuesõppepäev ning 4. klasside teemapäev, kus rakendati  õpirännetelt saadud teadmisi. Projektis osalenud õpetajad on saadud õppematerjale kasutanud oma ainetundides ning klassijuhatajatundides. Õpirännetelt saadi partnereid ka uute Erasmus+ projektide jaoks. Projektis osalenud õpetajad andsid ideid ja mõtteid uue Erasmus+ projekti kirjutamiseks ning motiveerisid kolleege projektis osalema. 

Projektis “Kaasaegsete õppemeetodite ja digitehnoloogiliste vahendite rakendamine

õppeprotsessis” olevate õpirännete sisu täpsemad kirjeldused lisati projekti kodulehele (http://profareng.weebly.com/2019-2022-kaasaegsete-otildeppemeetodite-ja-digitehnoloogiliste-vahendite-8203rakendamine-otildeppeprotsessis.html), kooli eTwinningu grupis ja valla ajalehes. Õpirännetes osalejad suhtlevad koolitustel osalenud teiste riikide õpetajatega ka pärast õpirännete lõppu. Projektis osalejad on andnud tagasisidet kursuse korraldajatele ja projekti aruannete keskkonnas, oma tööst ja projekti mõjust koolile tehti kokkuvõtteid, mida jagati kolleegidele.

Sisekoolitused õpetajatele.

 

Õpilased eTwinningu projekti tegevusi tegemas.