2019-2022 projekt

 

 

Kaasaegsete õppemeetodite ja digitehnoloogiliste vahendite rakendamine õppeprotsessis

Õpirändeprojekti ” Kaasaegsete õppemeetodite ja digitehnoloogiliste vahendite rakendamine
õppeprotsessis” eesmärgiks on elukestva õppe võimaldamine ning läbi selle kooli kui terviku
arendamine, õpetajate toetamine uuenduslike praktikate rakendamisel õppetöös.
Õpirände projektiga soovitakse toetada õpilaste ja õpetajate igakülgset arengut ning fookuses on alljärgnevad teemad:

  1. Uute tehnoloogiate (sh robootika, virtuaalreaalsus, liitreaalsus) ja digitehnoloogia kaasamine õppeprotsessides ja ainetundides.
  2. Kaasaegsete õppemeetodite ja praktikate kasutamine õpetamis- ja õppeprotsessides, sh Bloomi taksonoomia kõrgema mõtlemise taseme arengu toetamine õpilastel: analüüs/refleksioon, hinnang/arvamus, loomine, kriitiline mõtlemine ja uute õppemeetodite rakendamine töö- ja tehnoloogiaõpetuse õppegruppides sooneutraalsust silmas pidades.
  3. Võimaluste leidmine reaal- ja loodusainete populariseerimiseks rakendades ainetevahelist koostööd kasutades STEAM õppe põhimõtteid.
  4. Koostöö ja meeskonnatöö tõhustamise meetodite rakendamine kiiresti kasvavas organisatsioonis.

Õpirännetel osalemisega soovitakse õppida rahvusvahelistest kogemustest, et saada innovaatilisi ideid kaasaegsete õpetamismeetodite ja digitehnoloogia kasutamiseks.
Projekti planeeritud tegevused on õpirände ettevalmistamine, õpirändel osalemine, saadud
teadmiste rakendamine, kogemuste ja info jagamine kolleegidega ja avalikkusega, põhjalik
eneseanalüüs ja kooli poolt läbiviidav sisehindamine tulemuste mõõtmiseks.

Õpirände projektiga taotleti 18 õpirännet: 16 kursustel osalemist ja 2 töövarjuks minekut.
Toetust saadi 12 õpirände jaoks: 10 kursustel osalmist ja 2 töövarjuks minekut.

Kursused läbinud õpetajad oskavad paremini kasutada tehnoloogiat, nad on omandanud
innovaatilisi õpetamismeetodeid, tutvustavad omandatud teadmisi kolleegidele ja on valmis ise looma uusi õppematerjale. Omandatud oskused võimaldavad osalejatel integreerida traditsioonilisi õppemeetodeid uuenduslike materjalidega, teha klassiruumis õpilased kaasatumaks ja tunnid integreeritumaks.

Töövarjuna osalemine annab õpetajale praktilise kogemuse jälgida vastuvõtvas organisatsioonis oleva kolleegi igapäevatööd. Töövarjuks mineku puhul on koolil vajadus jõuda sooneutraalse õppe saavutamiseni töö- ja tehnoloogiaõpetuses, mis on hetkel ka riiklik prioriteet uue koostamisel oleva õppekava valguses, mis peaks koolidesse jõudma 2019/2020. aastal. Töövarjuna osalenud õpetajad saavad kasutada uusi
õppemeetodeid ja praktikaid käsitöö ja kodunduse ning töö- ja tehnoloogiaõpetuses koostades aineteüleseid töökavasid.
Õpirände projekti käigus suureneb erinevate huvipoolte koostöö ja suhtlemisoskus, paraneb
võõrkeeleoskus, areneb õpetajate loovus ja paraneb õpetajate erialane digitaalne kirjaoskus.
Õpirände tulemusel omavad õpetajad valmisolekut kasutada uuenduslikke õppemeetodeid, saadud uusi kogemusi ja teadmisi õppetöös.
Õpperändes omandatud pädevusi ja kogemusi tutvustatakse õpetajatele koolisisestel koolitustel, mis aitavad saavutada õpirände eesmärke ja organisatsiooni vajadusi.
Kohalikule kogukonnale levitatakse projekti tulemusi vallalehe, projekti blogi ja kooli veebilehe kaudu.
Oluline on saadud teadmiste, partnerriikide haridussüsteemide, kultuuriliste väärtuste ja
kaasaegsete õppemeetodite levitamine.
Õpirändel osalejad oskavad näha õppimise erinevaid vaatenurki ja siduda rahvusvahelisi kogemusi kooli õppekavaga, millel on positiivne mõju kogu organisatsioonile.

Õpetajad osalevad järgmistel koolitustel:

 

Toetatud osalejadKursuse pealkiri
2Team building
1Virtual and Augmented
2Teaching in a 21st
2Web 2.0
1Creativity ..Critical Thinking
1Robotics and Augmented Reality
1The 4 Cs: Creativity, Critical Thinking
2töövarjutamine