Psühholoog

Koolipsühholoog tegeleb õpilaste, vajadusel ka õpetajate ja lapsevanemate psühholoogilise nõustamisega, juhindudes lapse heaolust ja arengu toetamisest ning tagades tema psühholoogilise kaitstuse.

Peamised tegevusvaldkonnad:

  • õpilaste individuaalne nõustamine – isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamine, suhtlemisoskuste arendamine, valikute ja otsuste tegemine;
  • õpilaste grupinõustamine – sarnaste probleemidega ja/või samas klassis õppivate õpilaste nõustamine, grupiarutelude läbiviimine;
  • lapsevanemate ning õpetajate toetamine ja nõustamine lapse õppetööd ja käitumist puudutavates küsimustes;
  • laste arengut ja heaolu mõjutavate tegurite hindamine, sekkumiste kavandamine ja läbiviimine;
  • osalemine last ümbritsevas koostöövõrgustikus ja vajadusel õpilase suunamine teiste spetsialistide poole;
  • teabe jagamine erinevate abi ja info saamise võimaluste kohta.

Thea Rumberg-Torga
thea.rumberg-torga@peetri.edu.ee
55 670 972

Vanematel on vastuvőtule pöördumiseks vajalik eelnev registreerimine.