Õppetöö meie koolis

Peetri koolis on õpetaja ülesanne luua iga lapse arengut toetav õpikeskkond. Ta on õpilasele toeks ja julgustab õppimisel pingutama, et saavutada seatud eesmärke.

Julgustav ja toetav õhkkond mõjub õppimisele positiivselt ja tõstab õpimotivatsiooni. Peame oluliseks, et õppimine on õpilastele tähenduslik ja eesmärgistatud.

Väärtused, mida oluliseks peame on:

  • Loovus – julgustame katsetama ja proovima erinevaid võimalusi, suuname ise tegema valikuid ja leidma lahendusi, tegutseme rõõmuga. Oleme avatud uutele ja innovaatilistele ideedele.
  • Hoolivus – märkame ja toetame abivajajat, arvestame teiste arvamusega, õpime koos tegutsema, tunneme ja austame oma rahva kultuuri. Meie majas on heasoovlik, üksteist arvestav, mõistev ja toetav õhkkond. Näitame seda välja igapäevase viisaka käitumisega.
  • Koostöö – meie majas toimib hea koostöö laste, lastevanemate ja töötajate vahel.
  • Ausus – oleme ausad oma tegudes, sõnades ja mõtetes, tunnistame oma eksimusi.
  • Julgus – julgustame avaldama oma arvamust, julgeme iseseisvalt tegutseda, julgeme eksida ja abi küsida.
  • Usaldus ja vastutustunne – peame kinni kokkulepetest, täidame endale võetud kohustused.
  • Turvalisus – peame oluliseks, et nii füüsiline, vaimne kui ka emotsionaalne keskkond oleks turvaline. Me mõistame, et kõigil on õigus võrdsele kohtlemisele ja oleme sallivad.

Neid toetab koolis kasutatav programm „Liider minus endas“, et õpilasest kasvaks elus edukalt hakkama saav, õnnelik, ennast tundev ja elus toimetulev inimene.

Meie kooli moto „Igas inimeses on päike, laskem tal särada“ näitab, et tahame jõuda iga lapseni, leida üles lapse anded ja tugevad küljed, neid toetada ja arendada.

Peetri koolis rakendame õppimist toetava hindamise põhimõtteid. 1.–5. klassi õpilaste teadmistele, oskustele ja tegevusele antakse kirjeldavat ja analüüsivat tagasisidet, et innustada õpilast oma õpitulemusi parandama  ja edusammudest rõõmu tundma. Alates 6. klassist hinnatakse õpilaste õpitulemusi tähtsüsteemis kolm korda õppeaastas ehk trimestri kaupa. Mitteeristavat hindamist kasutatakse õpilaste hindamisel: liikumis- ja tantsuõpetuses, muusikas, kunstis, aines ideest teostuseni, draamaõpetuses ja digiõppes.

Kunsti-, käsitöö- ja tehnoloogiaõpetajad töötasid koos välja uue kursuste süsteemi 5.- 9. klassi õpilastele. Kirjutasid uue ainekava ja nimeks panid „Ideest teostuseni“. Viie aasta vältel saavad kõik õpilased erinevaid tööoskusi ja kogemusi läbides erinevad kursused. Grupid moodustuvad lennupõhiselt ja kõik poisid ning tüdrukud saavad modelleerida, kokata, teha käsitööd, joonistada, teha puutööd ja tegeleda mobiilfotograafiaga.

Peetri kooli õpilased alustavad tantsuõpetusega 1. klassist. Üheksa aasta jooksul õpivad nad ja saavad oskused rahvatantsus, seltskonnatantsus ja loovtantsus. Draamaõpetus on 1.–6. klassini. Meie kooli õpilastel on palju erinevaid võimalusi, kus esineda ja lavalaudadel särada. Esimene võõrkeel on inglise keel ja 5. klassis saab valida, kas õppida lisaks vene või hispaania keelt.  7. ja 8. klassis pakume erinevaid valikaineid. Sellel õppeaastal oli 7. klassi ning 8. klassi õpilastel valida viie erineva kursuse vahel. Õpilased said teha valiku vastavalt enda huvile. Valikainete teemad on välja kasvanud õppekavast ja lõimitud mitme õppeainega. Valikainete õpetajad on nii meie oma kooli õpetajad kui ka väljastpoolt kooli, erinevate erialade spetsialistid.
Igal õppeaastal toimuvad 7. klassi õpilastele koostööpäevad ja 8.klassi õpilased sooritavad komplekstöö.
Peame oluliseks, et õpilane saaks erinevaid kogemusi, et leida üles enda anded ja tugevused.

Koolis töötav tugipersonal aitab kaasa, et iga õpilase areng ja õppimine on toetatud ja vastab õpilase vajadusele. Individuaalset abi ja -tuge pakuvad eripedagoog, logopeed, sotsiaalpedagoog ja psühholoog. Igale õpilasele leitakse just talle sobiv õpikeskkond, õppekava ja tempo. Selleks oleme avanud eriklassid ja viime läbi üks ühele õpet. Meie koolis on juba mitu aastat tööl ka abiõpetajad.

Kõik Peetri kooli õpilased täidavad kaks korda õppeaastas eneseanalüüsilehe. Lapsevanemad kirjutavad lapse eneseanalüüsilehele omapoolsed tähelepanekud ja soovitused. Järgmise õppeperioodi algul toimub õpilasega individuaalne vestlus. Analüüsitakse õpioskusi ja sotsiaalseid pädevusi ning õpilane seab endale eesmärgi, millele pöörab uuel trimestril rohkem tähelepanu.

Kõikide 1.- 3. klassi õpilaste vanematega viib õpetaja läbi perevestluse ja alates 4. klassist osaleb vestlusel ka õpilane, et kaasa rääkida teemadel, mis puudutavad tema arengut, õppimist ja suhteid kaaslastega. Vestluse oluline osa on õpilase eneseanalüüs.

Peetri koolis ei ole ühelgi õpilasel eesmärgiks olla teistest parem, vaid kõiki õpilasi suunatakse pingutama, et ise järjest targemaks, osavamaks ja paremaks saada.