Järelevastamine

KONSULTATSIOONI JA JÄRELEVASTAMISE KORD

 1. Õpiabi ainekonsultatsiooni

Konsultatsiooni aeg on järeleaitamise ja õpetamise aeg. Õpilasel on võimalus täiendavaks õppeks, mis toimub üks kord nädalas aineõpetaja klassis selleks ette nähtud ajal.

 1. Järelevastamine.

Järelevastamine on õpilase võimalus teha puudumise tõttu või hindega „F” vastatud õpiülesanne uuesti.
1.–4. klassi õpilaste järelevastamised toimuvad kokkulepitud ajal oma õpetaja juures. 5.–9. klassi õpilaste suuliste õpiülesannete järelevastamised toimuvad kokku lepitud ajal oma aineõpetaja juures.

 1. Kirjalike tööde järelevastamine. Kirjalikke töid on võimalik järele vastamas käia kuni iga uue kuu
  10. kuupäevani (st septembris saadud „F“-sid saab parandada 10. oktoobrini)Pärast 10. kuupäeva möödumist pole õpilasel õigust ilma mõjuva põhjuseta parandada hindele „F“ tehtud tööd.
  Kui õpilane puudub pärast töö hindele „F“ sooritamist koolist mõjuvatel põhjustel ja soovib oma eelnevalt saadud mitterahuldavat hinnet parandada, on ta kohustatud aineõpetajale sellest nädala jooksul teada andma. Sellisel juhul lepitakse aineõpetajaga kokku hilisem järeltöö aeg.Tegemata tööd (Stuudiumis „T“) käsitletakse kui järeltööd, mida on võimalik teha üks kord.
  Pärast 10.kuupäeva möödumist pole õpilasel õigust ilma mõjuva põhjuseta tegemata tööd enam sooritada ning tema hinne on „F“ ning ei kuulu enam järelevastamisele.Kui õpilane ei ilmu aineõpetajaga kokku lepitud ajal järeltööd sooritama, siis ei pea õpetaja enam uut järeltöö aega võimaldama.
 2. Järelevastamise toimumine.
  Kirjalike tööde järelvastamine toimub:

  • 5.klassid
   • esmaspäev 7.tund, ruum A117
  • 6.klassid
   • esmaspäev 8.tund, ruum A215
  • 7.klassid
   • esmaspäev 8.tund, ruum A217
  • 8.klassid
   • 8.a
    • esmaspäev 8.tund, ruum A215
   • 8.b
    • esmaspäev 8.tund, ruum A217
   • 8.c, 8.d
    • neljapäev 8.tund, ruum A215
  • 9.klassid
   • 9.a, 9.b
    • neljapäev 8.tund, ruum A215
   • 9.c, 9.d, 9.e
    • neljapäev 8.tund, ruum A217
 1. Õpetaja:
 • aineõpetaja koostab järeltöö, kirjutab selle päisesse õpilase nime ja klassi, vajadusel lisab lubatud abivahendite loetelu ja lehe jalusesse oma nime
 • aineõpetaja viib töölehe vastavasse sahtlisse (A-tiiva õpetajate tuba)
 • järelvastamise juures viibiv õpetaja võtab sahtlist järeltööde töölehed, jälgib järeltöö õpilasele esitatud nõudeid ja edastab õpilasele täitmiseks töölehe(d)
 • järelvastamise juures viibiv õpetaja on kogu järelvastamise ajal klassiruumis
 • järelvastamise juures viibiv õpetaja teeb ebaausate võtete kasutajale vastava märke töölehele ja palub õpilasel ruumist lahkuda (töölehe edastab aineõpetajale)
 • järelvastamise juures viibiv õpetaja korjab töölehed kokku, vajadusel lisab omapoolseid märkamisi järeltöö lehele (nt pikk ajakulu, vajas lisaselgitust vm) järelvastamise juures viibiv õpetaja tagastab kõik töölehed (ka täitmata) sahtlisse

 

 1. Kui trimestri hinne on „F“, siis suunatakse õpilane osalema kohustusliku konsultatsiooni tundides. Peale kohustusliku konsultatsiooni läbimist märgitakse tunnistusele soorituse hinne- „F“/ soorituse hinne.

Õpilasele võib jätta trimestrihinde välja panemata, kui ta on olnud pikemat aega haige või koolist puudunud mõjuvatel põhjustel ning ei ole suutnud õppekava  nõudeid täita.

Õpilasel on õigus järele vastata kokkuleppel aineõpetajaga erigraafiku alusel.

Kui õppeaine trimestri hinne on jäänud välja panemata ja õpilane ei ole kasutanud võimalust järele vastata, loetakse teadmised ja oskused vastavaks hindele “F”.