Järelevastamine

Järelevastamine on õpilase võimalus teha puudumise tõttu või hindega „F” vastatud õpiülesanne uuesti.

  • 1.–4. klassi õpilaste järelevastamised toimuvad kokkulepitud ajal oma õpetaja juures.
  • 5.–9. klassi õpilaste suuliste õpiülesannete järelevastamised toimuvad kokku lepitud ajal oma aineõpetaja juures.

Kirjalike tööde järelevastamine.

Kirjalikke töid on võimalik järele vastamas käia kuni iga uue kuu 10. kuupäevani (nt septembris saadud „F“-sid saab parandada 10. oktoobrini).

Pärast 10. kuupäeva möödumist pole õpilasel õigust ilma mõjuva põhjuseta parandada hindele „F“ tehtud tööd. Kui õpilane puudub pärast töö hindele „F“ sooritamist koolist mõjuvatel põhjustel ja soovib oma eelnevalt saadud mitterahuldavat hinnet parandada, on ta kohustatud aineõpetajale sellest nädala jooksul teada andma. Sellisel juhul lepitakse aineõpetajaga kokku hilisem järeltöö aeg.

Kui trimestri hinne on „F“, siis suunatakse õpilane osalema kohustusliku konsultatsiooni tundides. Peale kohustusliku konsultatsiooni läbimist märgitakse tunnistusele soorituse hinne- „F“/ soorituse hinne.

Tegemata tööd (Stuudiumis „T“) käsitletakse kui järeltööd, mida on võimalik teha üks kord. Pärast 10.kuupäeva möödumist pole õpilasel õigust ilma mõjuva põhjuseta tegemata tööd enam sooritada ning tema hinne on „F“ ning ei kuulu enam järelevastamisele.

Kui õpilane ei ilmu aineõpetajaga kokku lepitud ajal järeltööd sooritama, siis ei pea õpetaja enam uut järeltöö aega võimaldama.

Õpilasele võib jätta trimestrihinde välja panemata, kui ta on olnud pikemat aega haige või koolist puudunud mõjuvatel põhjustel ning ei ole suutnud õppekava nõudeid täita.

Õpilasel on õigus järele vastata kokkuleppel aineõpetajaga erigraafiku alusel.

Kui õppeaine trimestri hinne on jäänud välja panemata ja õpilane ei ole kasutanud võimalust järele vastata, loetakse teadmised ja oskused vastavaks hindele “F”.

Järelevastamise toimumine.

Kirjalike tööde järelvastamine toimub neljapäeval 7. ja 8. tunni ajal ruumides A316 ja A319 sealoleva õpetaja juuresolekul. Ühel korral saab korraga teha järele kuni kaks järeltööd (olenemata õppeainest).