Koolikoha taotlemine Peetri kooli

10. veebruar 2018 – 31. märts 2018 esitab lapsevanem vallavalitsusele taotluse e-keskkonna ARNO kaudu või vallavalitsuse kehtestatud vormil allkirjastatuna vallavalitsusele. Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab lisaks taotlusele lasteasutuse hinnangu lapse koolivalmiduse kohta või nõustamiskomisjoni soovituse.

10. juuniks esitab lapsevanem e-keskkonna ARNO kaudu koolile järgmised lisadokumendid:

  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ärakirja või väljavõtte;
  • väljavõtte õpilase tervisekaardist;
  • dokumendifoto;
  • nõustamiskomisjoni otsuse selle olemasolul.

30. aprill 2018 vallavalitsus teavitab vanemat elukohajärgse kooli määramisest ARNO kaudu.

15. mai 2018 vanem teavitab õppekoha vastuvõtmisest või loobumisest ARNO kaudu. Õppekohast loobumisel on vanemal õigus valida kool, kus on vabu õppekohti. Kui vanem selleks ajaks kooli ei vali, lõpetatakse menetlus.

30. mai 2018 kool kinnitab õpilaste arvamise kooli nimekirja ARNO kaudu.

10. juuni 2018 vanem on esitanud kõik vajalikud lisadokumendid ARNO kaudu ja/või paberkandjal kooli sekretariaati.

Rae Vallavalitsuse 28.12.2017 määrus nr 18 “Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord”

Peetri kooli vastuvõtukord