Koolikoha taotlemine Peetri kooli

10. veebruar 2019 – 31. märts 2019 esitab lapsevanem vallavalitsusele taotluse e-keskkonna ARNO kaudu või vallavalitsuse kehtestatud vormil allkirjastatuna vallavalitsusele. Rahvastikuregister fikseerib lapse elukohaandmed 1. veebruaril. Kelle elukoht on muutunud pärast 1. veebruari, need saavad esitada taotlusi alates 1. aprillist.

Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab lisaks taotlusele lasteasutuse hinnangu lapse koolivalmiduse kohta või nõustamiskomisjoni soovituse.

  • Kui vanem teavitab enne 31. märtsi vallavalitsust soovist panna laps varem kooli, määratakse lapsele koos teiste lastega samaaegselt elukohajärgne kool.
  • Kui vanem teavitab pärast 31. märtsi, siis määratakse lapsele elukohajärgseks kooliks elukohale lähim põhikool, kus on veel vabu kohti.
  • Kui vanem teavitab pärast 1. maid soovist panna laps varem kooli, ei ole vallal enam kohustust tagada lapsele õppekohta. Vabade kohtade olemasolul saab laps esimesse klassi astuda.

30. aprilliks teavitab vallavalitsus vanemat elukohajärgse kooli määramisest ARNO kaudu.

15. maiks  teavitab vanem  õppekoha vastuvõtmisest või loobumisest ARNO kaudu. Õppekohast loobumisel on vanemal õigus valida kool, kus on vabu õppekohti. Kui vanem selleks ajaks kooli ei vali, lõpetatakse menetlus.

30. maiks kinnitab kool õpilaste arvamise kooli nimekirja ARNO kaudu.

3. juuni – 31. august saab lapsevanem esitada SPOKU kaudu taotluse esmase õpilaspileti tellimiseks.

10. juuniks esitab lapsevanem e-keskkonna ARNO kaudu koolile järgmised lisadokumendid:

  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ärakirja või väljavõtte;
  • väljavõtte õpilase tervisekaardist;
  • nõustamiskomisjoni otsuse selle olemasolul.

10. juuni 2018 vanem on esitanud kõik vajalikud lisadokumendid ARNO kaudu ja/või paberkandjal kooli sekretariaati.

Rae Vallavalitsuse 28.12.2017 määrus nr 18 “Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord”

Peetri kooli vastuvõtukord

Koolikoha taotlemine Rae vallas