Koolikoha taotlemine Peetri kooli

10. veebruar – 31. märts saab lapsevanem esitada 1. klassi astumise taotluse infosüsteemis ARNO kaudu või paberkandjal vallavalitsusele.

Rahvastikuregister fikseerib lapse elukohaandmed 1. veebruaril.
Kelle elukoht on muutunud pärast 1. veebruari, need saavad esitada taotlusi alates 1. aprillist.

Koos taotlusega esitab lapsevanem infosüsteemi ARNO kaudu koolile järgmised lisadokumendid:

  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia;
  • nõustamiskomisjoni otsuse selle olemasolul;
  • koolivalmiduskaardi esitab vanem taotluse juurde infosüsteemis  ARNO esimesel võimalusel hiljemalt 15. maiks.

30. aprilliks teavitab vallavalitsus vanemat elukohajärgse kooli määramisest infosüsteemi ARNO kaudu.
30. maiks kinnitab kool õpilase oma nimekirja.

Õpilaspileti tellib lapsevanem infosüsteemi SPOKU alates 1. juunist. Õpilaspileti taotluse juurde tuleb lisada õpilase foto.

Kui vanem soovib last varem kooli panna
Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab Rae Vallavalitsusele vabas vormis taotluse koos lasteasutuse hinnanguga lapse koolivalmiduse kohta või nõustamismeeskonna soovitustega ning seejärel on võimalik täita taotluse infosüsteemi ARNO.

Peetri Lasteaed-Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

Rae Vallavalitsuse 23.01.2024 määrus nr 4 “Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused  ja kord”