Koolikoha taotlemine Peetri kooli

10. veebruar – 31. märts saab lapsevanem esitada 1. klassi astumise taotluse e-keskkonna ARNO kaudu või paberkandjal vallavalitsusele.

Rahvastikuregister fikseerib lapse elukohaandmed 1. veebruaril.
Kelle elukoht on muutunud pärast 1. veebruari, need saavad esitada taotlusi alates 1. aprillist.

Koos taotlusega esitab lapsevanem e-keskkonna ARNO kaudu koolile järgmised lisadokumendid:

  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia;
  • väljavõtte õpilase tervisekaardist;
  • nõustamiskomisjoni otsuse selle olemasolul;
  • koolivalmiduskaardi esitab vanem taotluse juurde e-keskkonnas ARNO esimesel võimalusel hiljemalt 15. maiks.

30. aprilliks teavitab vallavalitsus vanemat elukohajärgse kooli määramisest ARNO kaudu.
30. maiks kinnitab kool õpilase oma nimekirja.

Õpilaspileti tellib lapsevanem e-keskkonnas SPOKU alates 1. juunist. Õpilaspileti taotluse juurde tuleb lisada õpilase foto.

Kui vanem soovib last varem kooli panna

Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab Rae Vallavalitsusele vabas vormis taotluse koos lasteasutuse hinnanguga lapse koolivalmiduse kohta või nõustamismeeskonna soovitustega ning seejärel on võimalik täita taotluse e-keskkonnas ARNO.

Peetri Lasteaed-Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

Rae vallavalitsuse 11.01.2022 määrus nr 2 “Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused  ja kord”