7. klasside koostööpäevad

Koostöös Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsioonikeskusega osaleb Peetri Lasteaed-Põhikool „Tulevikukooli“ kooliarendusprogrammis. Programmis osalevad koolid, kellel on lisaks tavapärasele tööle seatud ka uudset lähenemist toetav lisaarengueesmärk, milleni õppeaasta lõpuks jõuda.

Meie koolis korraldatakse eespool mainitu raames 7. klassidele koostööpäevi. Koostööpäevade eesmärgiks on, et õpilased saaksid võimaluse omandada erinevate õppeainete teadmisi ja oskusi lõimitult ning koostöiste meetodite kaudu. Lisaks arendatakse sellises õppetöös digioskusi ning suutlikkust iseennast paremini juhtida – seda just erinevate valikute abil, mida õpilastel päeva jooksul teha on võimalik. Selliseid päevi viivad aineõpetajad koostöös klassijuhatajatega aasta jooksul läbi neli: oktoobris, detsembris, veebruaris ja aprillis. Koostööpäevad tipnevad digipäevaga, mis viiakse läbi maikuus. Koostööpäevade läbiv teema on „Euroopa“.

Seni on koostööpäevad toimunud 16. oktoobril ja 17. detsembril. Esimese päeva fookuses oli taaskasutus ning roheline mõtteviis. Päeva sisusse olid lõimitud nii eesti keele, geograafia kui ka inimese ja ühiskonna õppeainete teadmised ja oskused. Õpilased kuulasid maailmakoristuspäeva meeskonnaliikme Erik Sakkovi inspireerivat loengut, võtsid teema osas oma hoiaku ning kujundasid seisukoha nii kirjutamise, esitlemise kui ka iseseisva töö kaudu. Valmisid nii põnevad toote elütsükli plakatid, kui kirjutati ka lühiuudiseid ja jagati kaaslastega rohelise mõtteviisi põhimõtteid 1 minuti loengute kaudu.

Teise koostööpäeva keskmes olid Euroopa rahvaste rõivad. Õpilased soojendasid üles teadmised, mis neil seoses erinevate Euroopa riikidega juba olemas olid, ja said juurde ka uusi; tutvusid rahvarõivaste ajalooga; harjutasid vene keele sõnavara ning meisterdasid paaristööna vahvad rahvariiete kollaažid.

Iga koostööpäeva puhul on väga oluline ka see, et õpilane ise päeva enda jaoks eesmärgistaks ning hiljem ka päeva jooksul tehtut ja kogetut klassijuhataja kaasabil analüüsiks ja tagasisidestaks. Koostööst võidavad kõik!

Järgmine koostööpäev juba 21. veebruaril.