Koolikoha taotlemine Peetri kooli

10. veebruar 2020 – 31. märts 2020 saab lapsevanem esitada taotluse e-keskkonna ARNO kaudu või paberkandjal vallavalitsusele.
Rahvastikuregister fikseerib lapse elukohaandmed 1. veebruaril. Kelle elukoht on muutunud pärast 1. veebruari, need saavad esitada taotlusi alates 1. aprillist.

Koos taotlusega esitab lapsevanem e-keskkonna ARNO kaudu koolile järgmised lisadokumendid:

  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) koopia;
  • väljavõtte õpilase tervisekaardist;
  • nõustamiskomisjoni otsuse selle olemasolul.

Õpilaspileti tellib lapsevanem e-keskkonnas SPOKU alates 1. juunist. Taotluse juurde tuleb lisada õpilase foto. Esmase õpilaspileti tellimine on tasuta.

30. aprilliks teavitab vallavalitsus vanemat elukohajärgse kooli määramisest ARNO kaudu.
15. maiks  teavitab vanem  õppekoha vastuvõtmisest või loobumisest ARNO kaudu.
30. maiks kinnitab kool õpilase oma nimekirja.

Koolikohustuslikust east noorema lapse vanem esitab lisaks taotlusele lasteasutuse hinnangu lapse koolivalmiduse kohta või nõustamiskomisjoni soovituse.

  • Kui vanem teavitab enne 31. märtsi vallavalitsust soovist panna laps varem kooli, määratakse lapsele koos teiste lastega samaaegselt elukohajärgne kool.
  • Kui vanem teavitab pärast 31. märtsi, siis määratakse lapsele elukohajärgseks kooliks elukohale lähim põhikool, kus on veel vabu kohti.
  • Kui vanem teavitab pärast 1. maid soovist panna laps varem kooli, ei ole vallal enam kohustust tagada lapsele õppekohta. Vabade kohtade olemasolul saab laps esimesse klassi astuda.

Rae vallavalitsuse 17.12.2019 määrus nr 31 “Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord”

Peetri kooli vastuvõtukord

Koolikoha taotlemine Rae vallas