Anniversaires 

5. klassi õpilased osalesid 2021/2022 õppeaastal rahvusvahelisel eTwinningu projektis “Anniversaires”

Projekti eesmärkideks olid õppida tundma mittetraditsioonilisi rahvuslike tähtpäevi, kasutada ja parendada IKT oskuseid, kasutada privaatsuse tagamiseks avatari, arendada probleemide lahendamise oskust ja kriitilist mõtlemist, praktiseerida inglise keelt, teha koostööd ja jagada kogemusi Euroopa partnerite vahel.

Rahvusvaheline projekt  “Anniversaires”  võimaldas teha  koolidevahelist koostööd. Projekti käigus parandasid õpilased oma IKT alaseid oskuseid, nad tegid  rühmatöid, esitlusi, arendasid loovust ja loogilist mõtlemist.  Õpilased õppisid tundma rahvusvahelisi tähtpäevi, otsisid internetist infot valitud tähtpäevade kohta, koostasid leitud info põhjal esitlusi ja rühmatööna valmis e-raamat, mis sisaldab tähtpäevadega seotud projekti tegevusi.
Projekt võimaldas õpilastel suhelda välismaal elavate lastega  ja saada teadlikuks võimalustest, mida tänane tehnoloogia rahvusvaheliseks suhtluseks pakub. Õpilased õppisid kasutama erinevaid veebikeskkondi ja arvutiprogramme, arendasid võõrkeele- ja emakeeleoskust. Nad osalesid rahvusvahelistes rühmatöödes, veebipõhistes mängudes, enda privaatsuse tagamiseks tegid avatare, koostasid projektile logosid, Õpilased said teadmisi interneti turvalisuse kohta ja koostasid saadud teadmiste põhjal sõnapilvi.

Projekti pädevusteks oli koostöö ja suhtlemispädevus, sotsiaalne pädevus, matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogia, ettevõtluspädevus,  IKT ja õpipädevus. Nende pädevuste kaudu arendati õpilaste loovust, koostööoskust ja vastutustunnet, väljendusoskust  nii emakeeles kui ka võõrkeeltes, loogilist mõtlemist ja tehnoloogia kasutamist, teadlikkust internetis valitsevatest ohtutest.

Partnerkoolide õpilastega toimus kolm veebipõhist projektikohtumist. Veebikohtumisel õpilased tutvustasid oma kooli ja klassi, laulsid jõululaule, mängisid veebimängu, mis sisaldas projektis läbitud teemasid ja tegevusi, koostasid plakateid, rühmatöös toimusid arutlused tehtud tegevuste üle, õpilased said oma rühma liikmetega suhelda.

Projekti peamisteks tulemusteks olid õpilaste poolt loodud esitlused ja e-raamat. Lisategevustena tegid õpilased tähtsamatest tähtpäevadest virtuaalseid kaarte.


E-raamatud:

GRUPP 1

GRUPP 2

GRUPP 3

GRUPP 4

GRUPP 5

GRUPP 6

GRUPP 7

GRUPP 8

GRUPP 9

GRUPP 10

Avatarid ja rahvusvahelised grupid: