2020-2023 projekt

 

 

 

 

Õppimise tõhustamine kaasates erinevaid meetodeid ning õpetajate enesearengut

Õpirändeprojekti ” Õppimise tõhustamine kaasates erinevaid meetodeid ning õpetajate enesearengut” eesmärgiks  on elukestva õppe võimaldamine ning läbi selle kooli kui terviku arendamine,  õpetajate toetamine uuenduslike praktikate rakendamisel õppetöös ning loovuse tähtsustamine õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel

Õpirändeprojektiga soovitakse toetada koolis õppivate ja töötavate inimeste igakülgse arengut ning fookuses on alljärgnevad teemad:
1)Kaasaegsete õppemeetodite ja praktikate kasutamine õpetamis- ja õppeprotsessides, õppijakeskne lähenemine, visuaalse suhtluse ja lühivideo-animatsiooni oskuse arendamine, õpetamistehnikate tugevdamine, klassiruumi tõhus ja ajakohane haldamine, hea tagasiside ja kiituse pakkumine,  projektipõhine õpe.
2)Reaal- ja loodusainete populariseerimine kogu põhikooli jooksul, rakendades uusi oskusi ja teistsugust lähenemisviisi STEAM-i õpetamiseks
3)Aktiivõppe ja kogemusõppe metoodikaid klassivälise hariduse kontekstis, õuesõppe põhimõtete ja praktikatega tutvumine ning õuesõppe ettevalmistamine ja selle võimaluste kasutamine ainetundides.
4)Erivajadustega lapsed ja kooli poolelijätmise vähendamise strateegiad
5)Rahvusvahelise koostöö tugevdamine ning  toetamine, uute koostööpartnerite leidmine ja võrgustiku väljatöötamine, arendamine.
6)Projektis osalejate inglise keele oskuse parendamine  ning läbi selle kujundada valmisolekut kasutada võõrkeelseid õppematerjale ja -keskkondi õppetöös ning osaleda rahvusvahelistes võrgustikes.
7)Koostöö ja meeskonnatöö tõhustamine.

Õpirännetel osalemisega soovitakse õppida rahvusvahelistest kogemustest, et saada innovaatilisi ideid, uudseid õpetamismeetodeid. 

Projekti planeeritud tegevused on õpirände ettevalmistamine, õpirändel osalemine, saadud teadmiste rakendamine, kogemuste ja info jagamine kolleegidega ja avalikkusega, põhjalik eneseanalüüs ja kooli poolt läbiviidav sisehindamine tulemuste mõõtmiseks.

 

 

Õpirände projektiga taotleti 18 õpirännet: 16 kursustel osalemist ja 2 töövarjuks minekut.

Õpirände projekti rahastab Euroopa Liit  ja toetust saadi kogu projektile

Kursused läbinud õpetajad omandavad innovaatilisi õpetamismeetodeid, oskavad käsitleda keskkonnaprobleeme ja rakendada õuesõppet ning tõhustada tööd HEV õpilastega, õpetajad tutvustavad omandatud teadmisi kolleegidele ja on valmis ise looma uusi õppematerjale, oskavad siduda saadud teadmisi praktikasse ja luua erinevatelt koolitustelt saadud teadmistest terviku, mida seovad organisatsiooni vajadustega. 

Omandatud oskused võimaldavad osalejatel integreerida traditsioonilisi õppemeetodeid uuenduslike materjalidega, teha klassiruumis õpilased kaasatumaks ja kasutada ainetevahelist lõimingut.

Töövarjuna osalemine annab õpetajale praktilise kogemuse jälgida vastuvõtvas organisatsioonis oleva kolleegi igapäevatööd.

Töövarjuks minek annab rahvusvahelisi kontakte, võimaluse näha kõrvalt teise riigi kolleegi igapäevatööd, saada ideid ja jagada oma kogemusi partnerkooli õpetajatele. 

Õpirände projekti käigus suureneb erinevate huvipoolte koostöö ja suhtlemisoskus, paraneb võõrkeeleoskus, areneb õpetajate loovus ja paraneb õpetajate  toimetulek erinevates situatsioonides.  Õpirände tulemusel omavad õpetajad valmisolekut kasutada uuenduslikke õppemeetodeid, saadud uusi kogemusi ja teadmisi õppetöös, noor õpetaja saab lisateadmisi tõhusa ja ajakohase klassiruumi haldamise kohta, mis julgustaks tugevdama oma õpetamistehnikaid.

Õpperändes omandatud pädevusi ja kogemusi tutvustatakse õpetajatele koolisisestel koolitustel, mis aitavad saavutada õpirände eesmärke ja organisatsiooni vajadusi.

 

Kohalikule kogukonnale levitatakse projekti tulemusi vallalehe, projekti blogi/kodulehe ja kooli veebilehe kaudu. Oluline on saadud teadmiste, partnerriikide haridussüsteemide, kultuuriliste väärtuste ja kaasaegsete õppemeetodite levitamine.

Koolitustel on võimalus osaleda nii algklasside kui ka põhikooli õpetajal. Sihtrühmaks on õpetajad, kes tunnevad enesetäiendamise soovi ja vajadust ning on valmis panustama  läbi saadud teadmiste kooli tegevustesse ja parendamist vajavatesse valdkondadesse.  

Õpetajad osalevad järgmistel koolitustel:

 

Toetatud osalejadKursuse pealkiriLühiselgitus
1Lessons from Finland with Educational visits to schools Õpilaskeskne lähenemine, koolide külastus
2Training Course on Animation in Education for formal and non-formal educatorsAnimafilmi paremaks sidumiseks ainetundidesse ning teiste projekti tegevustega võimaldab valitud kursus saada praktilisi ideid, kuidas luua õppetunni rikastamiseks, loovuse arendamiseks või loovtööde tegemiseks lühivideoanimatsioone (süžeeskeemide koostamine, sõnumite koostamine, nukkude ja koomiksite loomine, muusika kasutamine, dramatiseering, fotode tegemine, stopp-animatsioon jne), vaadeldakse, kuidas animatsioonfilmi kasutatakse Kreeka koolis. 
1Classroom Management Solutions for Teachers: new Methodologies, Effective Motivation, Cooperation and Evaluation StrategiesKoolitusel tutvutakse ümberpööratud klassiruumi meetodiga ja saadakse teadmisi, kuidas seda korraldada, ette valmistada ja kasutada koos õpetatava ainega. Kursustel  keskendutakse õppijakesksele lähenemisele, andes juhised õppimise ja teadmiste kontrollimisele, heale tagasisidestamisele, hinnangu andmisele ja kiituse pakkumisele. Osaleja  õpib klassiruumi reegleid kehtestama, selgeid juhiseid andma, suhtlust arendama, paari- ja rühmatööd kaasama ning saavad näpunäiteid, kuidas julgustada õpilasi oma klassiruumis käitumist kajastama. Tutvutakse projektipõhise õppega ja saadakse ideid õpilaste õppimise ja osaluse tulemuslikuks hindamiseks.
2Creative Methods In Special Needs EducationKursuse metoodika põhineb teoreetilistel tundidel ja näidete tutvustamisel, samuti aruteludel ja kogemuste võrdlusel. Kursus keskendub sotsiaalsetele, kunsti- ja mängupõhistele tegevustele, mis soodustavad HEV õpilaste tugitegurite arengut.
2Outdoor and nature-based educationPraktiliste töötubade kaudu kajastatakse õuesõppe mitmekülgsust ja seda, kuidas  saab formaalset õpet kohandada õues, nt parkides, kooli aias, väljakutel ja platsidel, tänaval, metsades, mägedes, rand jne.
1Classroom Management Strategies and Effective Teaching TechniquesKursustel harjutatakse ja tugevdatakse õpetamistehnikaid, arendatakse ja õpitakse klassiruumi juhtimisstrateegiad, saadakse teadmisi, kuidas klassiruumi paremini hallata.Tutvutakse levinumate probleemide lahendamisvõimalustega, saadakse teadmisi klassiruumi paigutuse kohta, sest see võib parandada klassiruumi atmosfääri. Luuakse rahvusvaheliste kolleegide võrgustik mõtete vahetamiseks ja kogemuste jagamiseks, täiustada oma tegevust tegeledes samal ajal erinevate projektidega
1Strategies for Reducing Early School LeavingÕpitakse, kuidas arendada sisukamat koolikogemust, kuidas tulla toime klassiruumide mitmekesisuse ja kooli poolelijätmisega, kuidas mängude, draama ja jutuvestmise kaudu õpilasi motiveerida ja õppetundidesse kaasata
2Outdoor & Environmental Education: Irish Wild Atlantic WayRõhk on HEV õpilaste kaasamisel kõigisse õuesõppe tegevustesse. Kursuse  igapäevased tegevused on õues ja viiakse läbi ökoloogiateemalisi (prügi, jäätmed, saaste, vesi ja energia) töötubasid
2English for Teachers Inglise keelt emakeelena kõnelevate õpetajate abiga tagatakse, et kursusel osalejad õpivad  ja arendavad oma  vestlusoskusi koos sõnavara, grammatikaga
2Teaching STEM for primary/secondary school teachersLoodusteaduste õpetamise erinevad meetodid, teistsugune lähenemisviis STEM-i, teadus igapäevases elus
2Töövarjutamine Hispaania koolis La BenaulaVaadeldakse inglise keele tunde, soovitakse leida uusi koostöövõimalusi

Kogu projekti vältel korraldatakse kolleegidele õppepäevi, saadud teadmisi rakendatakse õppetundides. Toimub projekti tulemuste ja mõju hindamine, projekti levitatamine kooli kodulehel, projekti blogis, valla lehes. Projekti lõpus on  kokkuvõte ja tegevuste analüüs.

 

Juhtkond hindab õpiväljundite saavutust koostöövestlustel, kolleegidelt saadakse tagasisidet tunnivaatlustest ja sisekoolitustest, osaleja koostab eneseanalüüsi STARR meetodil, 

projekti meeskond annab tagasiside, kuidas õppija õpiväljundid on saavutatud.