Õpilaste rühmaviisiline õpiränne

Töövarjutamine Hispaanias, Barcelonas

Õpetajad tutvusid Hispaania koolis LME rakendamise võimalustega

15.–19. jaanuaril käisid kaheksa Peetri kooli õpetajat Hispaanias Barcelonas Fedac Sant Andreu koolis tutvumas „Liider minus endas“ programmi rakendamise võimalustega. Koolitunde külastasid ka 8. klassi õpilast, kelleks olid Mihkel Kukk ja Lautaro Hedberto Jofre Machin, kes osalesid omavanuste õpilastega koos tundides ning lahendasid klassikaaslastega sarnaseid ülesandeid.

Sant Andreu kooli saabumisel tutvustasid 5.–7. klasside õpilased külastajatele oma koolimaja ning rääkisid lähemalt „Liider minus endas“ programmist. Õpilased näitasid erinevaid klassiruume, sisehoovi, koolimaja seintele üles pandud projekte ning rääkisid, kuidas nad need teoks tegid.

  Viiepäevase külastuse ajal vaatlesid õpetajad I–III kooliastme ainetunde. Iga klassi tunniplaanis oli üks tund, mis oli pühendatud LME-ga tegelemisele. Õpilased tutvustasid enda mahukaid õpimappe, millesse oli koondatud seitsme harjumusega seotud harjutused. Noorematel õpilastel olid olemas ka LME-teemalised töövihikud, mida üheskoos täideti. Sant Andreu koolis olid paljud õppeained omavahel lõimitud, samuti oli õppekavadesse lõimitud ka LME põhimõtteid, kuid õpilastel on tunniplaanis ka LME-ga tegelemiseks mõeldud tund.

 Nii õpetajatel kui ka õpilastel oli võimalus suhelda Sant Andreu kooli õpetajate ja õpilastega, kelle jaoks on lõiming koolipäeva tavaline osa. Kõikidel õpilastel on olemas isiklik Chromebook, millega toimetatakse peaaegu kogu koolipäeva vältel. Sant Andreu koolis on õppetöö koondatud Google Classroomi, mille kaudu saavad õpilased õpetajatelt kirjalikku tagasisidet. „Liider minus endas“ programmi eestvedaja sõnul on sealsetel õpilastel võimalik osa saada vabatahtlikust tööst, mis suunab õpilasi olema proaktiivne.

Tänu teise „Liider minus endas“ programmi rakendavale kooli vaatlemisele said Peetri kooli õpetajad uusi ideid, kuidas sisustada klassitunde ning milliseid üleskutseid edaspidi kooliperele teha. Näiteks 2023/2024. õppeaastal viivad õpetajad Helen Pullinen ja Eili Laas läbi LME-teemalisi infominuteid õpetajatele ja kõik meie kooli klassid panid selleks aastaks paika enda klassimissiooni ning eesmärgi saavutamiseks vajalikud sammud. Kuna meie kool tähistab sel aastal oma 15. sünnipäeva, siis programmist inspireeritult saavad kõik klassid teha koolile sünergiakingituse. Samuti andis kooli külastus ideid õppeainete ja programmi lõimimiseks, mida plaanivad õpetajad uusi õppekavasid luues silmas pidada.

Janika Vaht

Eelkohtumine Hispaania koolis Fedac Sant Andreu

Enne töövarjutamist ja õpilaste rühmaviisilist õpirännet toimus Basrcelonas olevas koolis Fedac Sant Andreu eelkohtumine. Eelkohtumise ajal tutvuti kooliga, kooli juhtkonnaga, programmi LME koordinaatoriga ja Erasmus+ koordinaatoriga. Räägiti koolis rakendavast programmist ja ühiselt koostati programm töövarjutamise ja õpilaste rühmaviisilise õpirände jaoks.

 

 

Töövarjutamine Hispaanias 

26.12-02.12 oli Peetri lasteaia õpetaja  ja kooli inglise keele  õpetaja  Gran Canarial,  Ingeniose koolis CEIP Profesor Carlos Socas Muñoz, Ingenio töövarjuks.

See oli palju väiksem kool kui Peetri kool, lasteaed ja kool asusid samas majas ja tunnid toimusid kell 08:30-13:30. Kellahelina asemel mängis ümberringi muusika, mis andis lastele märku, et nad võivad klassi siseneda, et õppetööga tegeleda.  Klassi said nad siseneda alles siis, kui muusika algas.

Lapsed olid ülimalt toredad ja kõik olid oma pisikest kooli esitledes oma osa inglise keeles selgeks õppinud. Oli võimalus viibida erinevates klassiruumides, nende välijõusaalis, lasteaia klassiruumides, õpetajatetoas, koosolekuruumis. Kooli koridorides oli palju käsitööd,  teadusprojekte, kunstiprojekte ja seal olid ka mõned Eesti lipud.

Võimalik oli viibida erinevates ainetundides ja lasteaiatundides. Osalejad nägid  tundide, kus kasutati palju rollimänge, rekvisiite, mälukaarte, kehakeelt ja arutelusid. Toimus inglise keele integreerimine teiste õppeainetega ning tundides kasutati palju digivahendeid.

Rohekm infot: http://profareng.weebly.com/toumloumlvarjutamine-hispaanias.html

​Environmental Education and outdoor education in non-formal settings (Küpros)

Erasmuse Environmental and Outdoor Education in non-formal settings koolitus toimus Küprosel, Nicosias 19-25.11.2023. Osalesid õpetajad Piret ja Inga koolist ning lasteaiast õpetaja Kaari.

Koolitus toimus erinevates Küprose piirkondades ning looduskaunites paikades: Troodose mäel, Kakopetria külas, Riverland BioFarmis Kampia külas, Ayia Napa rannas.

Koolitaja viis läbi erinevaid õuesõppe tegevusi, mida saab rakendada eri vanuses õpilastega nii projektõppe kui ka ainetundide raames. Õpitud tegevused annavad võimaluse lõimida erinevaid ainevaldkondi omavahel andes õpilastele võimaluse tegutseda vabas looduses. Ülesannete puhul oli oluline luua õpilaste jaoks keskkond, kus nad tunnevad ennast kaasatuna ning ülesannete protsess ja tulemused toetavad õpilaste positiivse enesehinnangu kujunemist. Samuti võimaldavad nähtud tegevused lastel tegutseda ühtse meeskonnana ning eakaaslastega arvestavalt käituda. Õuesõppe ülesannete mõte oli laiendada klassiruumi õue ja viia õues kogetut ja praktiseeritud tagasi klassiruumi, et jätkata alustatud õppeprotsessiga järgnevatel päevadel. Nägime väga huvitavaid õppevahendeid, mis aitavad õpilastel kogeda loodust ja seostada õpitut igapäevaeluga. Õpetajatena saime ideid, missuguseid kasulikke õppevahendeid saaksime edaspidi oma töös kasutada.

 

Rohkem infot: http://profareng.weebly.com/environmental-education-and-outdoor-education-in-non-formal-settings—kuumlpros.html

Innovative teaching methods for teachers, school and adult education staff (Hispaania)

23.09.23-01.10.23 toimus Tenerifel koolitus „Innovative Teaching Methods for Teachers, School and Adult Education Staff“

Koolitusel osalesid koolist Inga ja Meryt ning lasteaiast Lii.

Koolitusel õpetati innovatiivseid õppemeetodeid õpetajatele, sealhulgas projektipõhist õpet, mitteformaalset õpet, õuesõpet ning IKT vahendeid.

Saime teada, mis vahe on projektil ja projektipõhisel õppimisel. Kuidas tekitada õpilastes huvi õpitava teema vastu ning kuidas õpilane tunneks ennast rohkem kaasatud? Mismoodi läbitud teemad paremini kinnistuksid?

Koolitusel osales 16 inimest erinevatest riikidest nagu Eesti, Serbia, Tšehhi, Ungari, Saksamaalt ja Arubalt. Oli põhikooli ja kutsekooli õpetajaid. Meie seas oli algklassi õpetajaid, liikumise, inglise keelelasteaia õpetajaid  ja isegi üks koolidirektor.

 Kursusel osalejad proovisid erinevaid vahendeid, et välja selgitada, kuidas õpilasi paremini kaasata ja neid hinnata. See kursus aitas osalejatel õppida, kuidas tuua rohkem kaasaegseid uuendusi oma õppeprotsessi.

Rohkem infot: http://profareng.weebly.com/innovative-teaching-methods-for-teachers-school-and-adult-education-staff—hispaania.html

Project-Based Learning (PBL) in the Classroom: Setup, Integration and Reflection/PBL Project Based Learning to improve the management of the class (Itaalia)

21.august. – 26.august.2023 toimus Itaalias Veronas projektipõhise õppe koolitus:
Project-Based Learning (PBL) in the Classroom: Setup, Integration and Reflection. Koolitusel osalesid koolist Tuuli ja Margit ning lasteaiast Mari-Liis ja Britta.
Koolitusel õpetati, mis vahe on projektil ja projektipõhisel õppimisel.
  1. Kuidas tekitada õpilastes huvi õpitava teema vastu ning kuidas õpilane tunneks ennast rohkem kaasatud?
  2. Mismoodi läbitud teemad paremini kinnistuksid?
  3. Milline väljund ja tulem võiks olla?
  4. Kuidas hinnata PBL puhul õpilaste edasijõudmist õppekava teemade omandamisel?
 
Koolitusel osales 10 inimest. Soomest, Eestist, Poolast, Tšehhist, Saksamaalt ja Hispaaniast kaks inimest. Meie seas oli üks kooli direktor, matemaatika õpetajaid, inglise keele õpetajaid, lasteaia õpetajaid jt.
 
Iga kursusel osaleja pidi välja mõtlema ja koostama projektõppe põhise plaani: Valima teema, tekitama huvi õpilastes, looma tegevusele sisu, mõtlema välja lõpp produkti ja kuidas hinnata õpilaste edasijõudmist õppekavateemade omandamisel.
Koolituse viimane päev oli mõeldud kohaliku kultuuriga tutvumiseks. Osalejad said tutvuda Verona linna vaatamisväärsustega ja ajalooga.

Interactive ICT-based, web and digital tools for an effective blended, flipped and cooperative learning 

Interaktiivsete IKT-põhiste, veebi- ja digitehnoloogiliste vahendite tutvustamine ümberpööratud klassiruumi ja koostööõppeks.

Suvel 2023 toimus Maltal õpetajatele haridusliku innovatsiooni koostööprojekt, kus tutvustati ja katsetati uusi interaktiivseid õppevahendeid ning jagati parimaid praktikaid kaasaegseks õppeprotsessiks.

Esimesel päeval tutvuti projektis osalevate koolidega, nende seniste digitehnoloogiliste vahendite kasutamise võimalustega, arutati koostööle suunatud õppetegevuse põhimõtteid nii tavapärases kui ümberpööratud klassiruumis.  Osalejatel oli võimalus tutvuda erinevate Euroopariikide haridussüsteemiga ning vestelda kolleegidega üle Euroopa. 

Järgnevatel päevadel toimusid põnevad töötoad, mis keskendusid info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste vahendite kasutamisele hariduses ja ümberpööratud klassiruumis. Osalejad said praktilisi teadmisi ja tutvusid uute veebi- ja digitehnoloogiliste vahenditega, mida saab rakendada koostöö arendamiseks igapäevases õppeprotsessis. Osalejad täiustasid oma digioskusi, õppides erinevate tööriistade, tarkvara ja programmide kasutamist ning said ideid, kuidas IKT abil suurendada õpilaste motivatsiooni, ettevõtlikkust ja õpitahet.

Projekti eesmärk oli edendada koostöist õpikeskkonda kasutades IKT, veebi- ja digitehnoloogilisi vahendeid. Osalejad said  katsetada erinevate rakenduste hinnangute andmise ja hindamise võimalusi ning kavandada tunniprojekte. Hindamisel arvestati osalejate õpitulemuste saavutamist erinevate demonstratsioonide, oskuste kasutamise, enesehindamise, reflektsiooni ja tagasiside kaudu. 

Koostööprojekt oli inspireeriv ja praktiline. Julgustas õpetajaid rohkem igapäevases õppeprotsessis kasutama erinevaid innovaatilisi õppemeetodeid ja digivahendeid mitmekesise ning kaasahaarava õpikeskkonna loomiseks. Samuti edendama rahvusvahelist koostööd haridusvaldkonnas.

http://profareng.weebly.com/interactive-ict-based-web-and-digital-tools-for-an-effective-blended-flipped-and-cooperative-learning—malta.html

Smart Teachers Play More! Combine academic subjects and language learning with play and movement games to optimise learning. Experience authentic Iceland with Icelandic course providers in Reykjavík.

Rohkem mängida!

6.august-12.august 2023 olid Peetri kooli õppejuht Marelle Lepik ja liikumisõpetaja Meelis Stamm ning lasteaia õpetaja Tuuli Haljaste ja õppejuht Riina Rosar Islandil Erasmus+ programm raames osalemas koolitusel “Smart Teachers Play More”. Koolitus keskendus mängude kaudu õppimisele, kehalisele aktiivsusele ja keskendumisele. Kõik õppemängud olid lihtsad, kuid samas kohandatavad erinevatele vanuseastmetele nii koolis kui lasteaias.

Koolitus sisaldas erinevaid mänge nii toas kui õues:

– meelemängud/meelerahumängud (mindfulness) ja endaga tegelemine (hingamisharjutused, vaikuse minutid, füüsiline ja vaimne tasakaal)

– meeskonnamängudes sai tähelepanu pöörata kaaslaste toetamisele, abistamisele ja tähelepanelikkusele. Need mängud olid füüsiliselt hästi liikuvad, pidime meeskondadena lahendama põnevaid ülesandeid erinevates „jaamades“ (keskustes)

– lugude rääkimine ehk story-telling on sotsiaalne ja kultuuriline tegevus, mille käigus jagatakse lugusid, mõnikord improvisatsiooni. Igal kultuuril on oma lood ja raamatud, mida kasutatakse lasteaiast kooli lõpuni. Lugusid saab rääkida väga erinevalt, läbi liigutuste, läbi piltide, läbi sõnade.

Üks koolituspäev sisaldas haridusasutuse külastust. Me käisime vaatamas Helgafellsskoli lasteaed – põhikooli. Asutus oli üsna uus ja avarate ruumidega nii koolis kui lasteaias. Lapsed on lasteaias kuni 5 eluaastani, rühmades on laste arv suurem kui meil Eestis, aga täiskasvanuid on rohkem. Koolis on õpilasi klassis 22 ja ühel klassil on kasutada vähemalt kaks klassiruumi, et tööd õpilastega diferentseerida. Koolivaheaegasid on rohkem, aga õpilased käivad koolis ka rohkem – õppeaastas 180 päeva. Eesti lapsed käivad koolis 175 õppepäeva.

Lisaks tihedatele koolituspäevadele, võimaldati meil tutvuda Islandi vaatamisväärsuste ja lummava loodusega. Koolitajad ja ekskursioonide juhid rääkisid suure uhkuse ja austusega oma riigist, loodusest, kommetest. Keset laavaväljasid külastasime hiigelbasseini ehk sinist laguuni (Blue Lagoon), mis on täidetud geotermilise mereveega. Musta liivaga rand ja võimsad ookeanilained Reynisfjara rannas. Meil oli ka võimalus käia vaatamas Islandi ühte kuulsamat geisrit Strokkur, mis purskab iga 6-10 minutit tagant. Väga huvitav oli Reykjaviki linnaekskursioon giidiga – muide islandi inimesed usuvad truult haldjatesse ja päkapikkudesse ja teistesse müstilistesse tegelastesse.

“Smart Teachers Play More” kursus Islandil andis meile kaasa suures koguses mänge, millega mitmekesistada õppetegevusi nii lasteaias kui koolis. Saareriigi loodus jättis meile sügava mulje.